דף הבית
החלטות מיסוי
חוק עידוד השקעות הון
חוק עידוד – החלטת מיסוי 304/20

חוק עידוד – החלטת מיסוי 304/20

"הכנסה טכנולוגית" משירות המבוסס תוכנה

העובדות:
1 .חברה תושבת ישראל (להלן: "החברה") עוסקת במתן שירותי פיתוח של תוכנה המאפשרת להפעיל אתרי אינטרנט למשחקי הימורים (קזינו וספורט) במדינות מורשות (להלן: "הפלטפורמה"). הפלטפורמה מבוססת על אלגוריתמים שונים והיא כוללת מודולים שונים להפעלה וניהול של האתר, ניהול קשרי הלקוחות עם המשתמשים השונים (CRM), גידור הסיכונים בהפעלת הפלטפורמה, מערכת דיווחים ב- time Real על המשתמשים והפעילות באתרים, משחקים שונים ועוד.
2 .החברה היא חלק מקבוצה רב לאומית (להלן: "הקבוצה") המפעילה אתרים שונים בתחומים האמורים ומעניקה זכות שימוש בפלטפורמה גם לצדדים שאינם קשורים.
3 .שירותי פיתוח התוכנה ניתנים לחברה זרה בקבוצה שבבעלותה נמצא הקניין הרוחני (ה-IP) של התוכנה (להלן: "חברת ה- IP").

4 .חברת ה-IP נותנת לחברות אחרות בקבוצה ולחברות שאינן קשורות זכות לשימוש בפלטפורמה. החברות שמקבלות את זכות השימוש הן בעלות רישיון להפעלת הימורים באינטרנט אשר הונפקו על ידי רגולטור ההימורים במדינות השונות (להלן: "החברה בעלת הרישיון"). החברה בעלת הרישיון משלמת לחברת ה- IP דמי שימוש בתוכנה הנקבעים כאחוז מסויים (share Revenue) מההכנסות בניכוי עלויות התפעול.
5 .הקבוצה פועלת אך ורק במדינות בהן הימורים מותרים על פי חוק, מדינות בהן התקבל אישור ורישיון כדי לעסוק בהימורים ובהתאם לדין הקיים באותה מדינה. החברה אוסרת ואינה מאפשרת על משתמשי קצה ממדינות בהן הימורים אינם חוקיים לעשות שימוש בפלטפורמה ונוקטת אמצעים שונים בכדי לממש איסור זה כך לדוגמה לכתובות IP ישראליות אין גישה לשימוש בפלטפורמה המפותחת ע"י החברה, לא ניתן לסלוק כרטיסי אשראי ישראליים וכיוצ"ב.
6 .לאור שיקולים עסקיים, הקבוצה שוקלת להעביר את הקניין הרוחני של הפלטפורמה אשר בבעלות חברת ה-IP לחברה (להלן: "שינוי המבנה"). שינוי המבנה יבוצע בהתאם להוראות חלק ה2 לפקודת מס הכנסה שעניינו: "שינויי מבנה ומיזוג". ה- IP המועבר יירשם בדוחותיה של החברה בעלות 0.
7 .לאחר שינוי המבנה המתוכנן, החברה תהא בעלת הקניין הרוחני (ה-IP) נשוא הפלטפורמה וכל הזכויות המשפטיות והכלכליות הנובעות ממנה. החברה תהא אחראית על ניהול אסטרטגיית המוצר ותישא בכל הסיכונים והסיכויים הנוגעים ל- IP וזאת במקום חברת ה- IP .בהתאם לכך, הכנסות החברה ממתן שירותי מו"פ ייפסקו, היא תעניק לחברה בעלת הרישיון זכות לשימוש בפלטפורמה בתמורה לדמי שימוש שיקבעו בהתאם לעבודת מחירי העברה והוצאות עבור פיתוח הפלטפורמה יירשמו כהוצאות מו"פ בדוחותיה הכספיים של החברה ולא יירשמו כעלות השירותים.

פרטי הבקשה:
1 .לאשר כי החל ממועד שינוי המבנה מפעלה של החברה יהווה "מפעל טכנולוגי מועדף" כמשמעותו בפרק השביעי בסימן ב3 בסעיף 51כד לחוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט-1959 (להלן: "החוק").
2 .לאשר כי החל ממועד שינוי המבנה, הכנסות החברה ממתן זכות שימוש בתוכנה מהוות "הכנסה טכנולוגית", כהגדרת המונח בסעיף 51כד לחוק.
3 .לאשר כי ה-IP שיועבר לחברה עומד בהגדרת "נכס לא מוחשי מוטב" כמשמעותו בסעיף 51כד לחוק.

החלטת המיסוי ותנאיה:
1 .אושר לחברה כי החל ממועד שינוי המבנה, יראו במפעלה "מפעל טכנולוגי" בכפוף לעמידה בכל שנה בתנאים הקבועים בהגדרה בסעיף 51כד לחוק וכן שהכנסותיה ממתן זכות שימוש בתוכנה כאמור לעיל תיחשבנה "הכנסה טכנולוגית"¹.
2 .אושר לחברה כי ה- IP של הפלטפורמה שרכשה החברה מחברת ה-IP הינו תוכנה המהווה "נכס לא מוחשי מוטב" כהגדרתו בסעיף 51כד לחוק.
3 .חישוב ה"הכנסה הטכנולוגית המועדפת" תיעשה בכל שנה בהתאם לקבוע בתקנות. ההכנסה הטכנולוגית תהא בניכוי הכנסה מנכס לא מוחשי המשמש לשיווק כאמור בסעיף 51כד(7)(ב) לחוק.
ובהתאם לקבוע בתקנה 6(ג) לתקנות לעידוד השקעות הון (הכנסה טכנולוגית מועדפת ורווח הון למפעל טכנולוגי), התשע"ז-2017.
4 .אם לא יתקיימו לגבי החברה, בשנת מס כלשהי, תנאי מן התנאים המנויים בהגדרה "מפעל טכנולוגי" לפי העניין שבסעיף 51כד לחוק, לא תיחשב הכנסתה של החברה כ"הכנסה טכנולוגית" באותה שנה. אישור זה מותנה בהצהרת החברה על גבי טופס 973 לפיה עמדה החברה בתנאים שנקבעו באישור, בחוק ובתקנות. הצהרה זו, תוגש לפקיד השומה יחד עם דוח המס השנתי.
5 .במסגרת החלטת המיסוי נקבעו מגבלות ותנאים נוספים.

¹ כמשמעות המונחים בסעיף 51כד לחוק.

מלא פרטיך וניצור עמך קשר בהקדם!

© כל הזכויות שמורות לישועה נחמני - ייעוץ מס והשקעות
אין לראות במפורט לעיל כהמלצה כלשהי ו/או כתחליף לייעוץ מקצועי.
Call Now Button
שינוי גודל גופנים
ניגודיות