דף הבית
החלטות מיסוי
חוק עידוד השקעות הון
חוק עידוד – החלטת מיסוי בהסכם 2593/13

חוק עידוד – החלטת מיסוי בהסכם 2593/13

וויתור על הטבות מפעל מוטב ובחירה בהטבות מפעל מועדף

העובדות:

 

  1.  חברה תושבת ישראל (להלן: "החברה") שעוסקת בפיתוח וייצור של מכשירי בקרה ומדידה קיבלה בעבר החלטת מיסוי בהסכם מכח החוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט-1959(להלן: "החוק") לעניין הרחבת מפעל מוטב (להלן: "החלטת המיסוי הקודמת"). מפעל החברה ממוקם באזור פיתוח א' (להלן: "המפעל").
  2.   במסגרת החלטת המיסוי הקודמת נקבע כי מפעלה של החברה יהווה "מפעל תעשייתי"1וכי הכנסתה תהווה "הכנסה מוטבת"2– והכל בכפוף לתנאים שנקבעו בהחלטת המיסוי הקודמת.
  3.   בשנות המס הרלוונטיות להחלטת המיסוי הקודמת, כמו גם כיום, החברה נעזרת במסגרת תהליך הפיתוח והייצור המבוצע במפעלה בקבלני משנה בישראל, הממוקמים באזורים הנחותים מאזור פיתוח א', וכן בקבלני משנה מחוץ לישראל.
  4.   בנוסף, נקבע בהחלטת המיסוי הקודמת שחלק מההכנסה החייבת של המפעל יהווה הכנסה לא מוטבת ולא יהא זכאי להטבות ואילו חלק מההכנסה החייבת של המפעל המוטב יהא זכאי להטבות המוקנות בחוק למפעל שאינו באזור פיתוח א', וכל זאת לאור האמור בסעיף 3 לעיל.
  5.   במסגרת החלטת המיסוי הקודמת נקבעו תנאים ומגבלות נוספים.

 

פרטי הבקשה:

החברה ביקשה לוותר על תחולת הוראות החוק החלות על מפעל מוטב, כנוסחם לפני תיקון מס' 68, ולהחיל על עצמה את הוראות תיקון מס' 68 לעניין "מפעל תעשייתי" ו"הכנסה מועדפת" כמשמעות המונחים בסעיף 51 לחוק כנוסחו לאחר תיקון מס' 68, וזאת בהסתמך על כך שלא חל כל שינוי בעובדות לגבי המפעל כמתואר בהחלטת המיסוי הקודמת.

 

החלטת המיסוי ותנאיה:

  1.   נקבע כי לאור העובדה שהחברה קיבלה החלטת מיסוי קודמת בנושא "מפעל תעשייתי" ו"הכנסה מוטבת", כאמור בסעיף העובדות דלעיל, יראו במפעלה של החברה "מפעל תעשייתי" ויראו את הכנסות החברה מהמפעל כ"הכנסה מועדפת", בכפוף לאמור להלן:

1.1 לא היה כל שינוי בתיאור פעילות המפעל, לרבות תיאור תהליך הפיתוח והייצור, תיאור המוצרים, מצבת העובדים וכו' -והכל כפי שפורט בהחלטת המיסוי הקודמת.

1.2  לא היה כל שינוי במודל ההכנסות של המפעל כפי שתואר בהחלטת המיסוי הקודמת.

1.3 החברה תוותר על תחולת הוראות סעיפים 51א עד 51יד לחוק, כנוסחם עובר לתיקון 68, לגבי הכנסתה המועדפת. ההודעה תוגש על גבי טופס 908 לפקיד השומה ולנציבות מס הכנסה עד ליום 31.5 של השנה בה היא תבחר להחיל על עצמה את הוראות תיקון מס' 68 לחוק.

  1.   כל התנאים והמגבלות שנקבעו בהחלטת המיסוי הקודמת ימשיכו לחול על החברה, לרבות האמור בסעיף 4 לעובדות דלעיל לגבי הכנסתה המועדפת של החברה בגין קבלני המשנה.
  2. כמו כן נקבע כי החלטת המיסוי הנוכחית תחול אך ורק לעניין קביעת ה"מפעל תעשייתי" וה"הכנסה מועדפת" של החברה.
  3. במסגרת החלטת המיסוי נקבעו מגבלות ותנאים נוספים.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. כמשמעות המונח בסעיף 51 לחוק כנוסחו לפני תיקון מס' 68.

2. כמשמעות המונח בסעיף 51 לחוק כנוסחו לפני תיקון מס' 68.

 

מלא פרטיך וניצור עמך קשר בהקדם!

© כל הזכויות שמורות לישועה נחמני - ייעוץ מס והשקעות
אין לראות במפורט לעיל כהמלצה כלשהי ו/או כתחליף לייעוץ מקצועי.
Call Now Button
שינוי גודל גופנים
ניגודיות