החלטת מיסוי חוקי עידוד

מיזוג שתי חברות בעלות מפעל טכנולוגי

העובדות:
1. חברה א' הינה חברה פרטית תושבת ישראל (להלן: "החברה") העוסקת בפיתוח טכנולוגיה ותוכנות לשיפור חווית המשתמש להלן: "התוכנות"). התקנת התוכנות אצל המשתמשים מבוצעת מאתר האינטרנט של החברה או במסגרת קמפיינים פרסומיים של החברה המופצים בעיקר באפליקציות אחרות. הכנסותיה של החברה נובעות ממתן זכות שימוש בתוכנות המתקבלות מפרסומות המוצגות אצל המשתמשים.
2. חברה ב' הינה חברה פרטית, תושבת ישראל (להלן: "חברה ב'") שעד למועד המיזוג עסקה בפיתוח תוכנות לשיפור תוצאות הפרסום באינטרנט. הכנסותיה של חברה ב' נבעו ממתן זכות שימוש בתוכנה שבבעלותה אשר התקבלו במודלים שונים של פרסום.
3. חברה ב' התמזגה לתוך החברה במיזוג סטטוטורי לפי סעיף 103ב לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א1961 (החברה וחברה ב' הממוזגות ייקראו להלן: "החברה הממוזגת").
4. החברה הממוזגת הצהירה, בין היתר, את ההצהרות שלהלן:
4.1 הקניין הרוחני (להלן: "ה- IP") של התוכנות הינו בבעלות מלאה של החברה בישראל.
4.2 מפעלה של חברה ב' ימוזג לתוך מפעלה של החברה.
4.3 כתוצאה ממיזוג המפעלים, התוכנות שפותחו על ידי חברה ב' הועברו לבעלות החברה והן ישתלבו בתוך התוכנות של החברה. החברה הממוזגת תעניק זכות שימוש בתוכנות המשולבות ללקוחותיה.
4.4 לאחר מועד המיזוג, לא חל כל שינוי באופי הפעילות של החברה הממוזגת ביחס לפעילותה של החברה טרם מועד המיזוג למעט הוספה ושילוב של תוכנות חברה ב' במסגרת פיתוח מוצרי החברה הממוזגת.
4.5 במועד המיזוג הועברו כל עובדי חברה ב' לחברה הממוזגת ושולבו בפעילות הפיתוח של התוכנות המשולבות.

פרטי הבקשה:
1. החברה הממוזגת ביקשה לאשר כי יראו במפעל הממוזג (כאמור בסעיף 4.2 לחלק העובדות שלעיל) כמפעל טכנולוגי מועדף כהגדרת המונח בסעיף51 כד' לחוק לעידוד השקעות הון,  התשי"ט – 1959 (להלן: "החוק").
2. החברה ביקשה לאשר כי הכנסות החברה הממוזגת ממתן זכות שימוש בתוכנות כאמור בסעיף 4.3 לעיל, לאחר המיזוג, מהוות "הכנסה טכנולוגית מועדפת", כהגדרת המונח בסעיף 51 כד לחוק.

החלטת המיסוי ותנאיה:
1. נקבע שייראו במיזוג שני המפעלים בחברה הממוזגת כ"מפעל תעשייתי" כהגדרתו בסעיף51 לחוק.
2. נקבע כי לצורך בחינת עמידתו של המפעל הממוזג של החברה המועדפת בהגדרת "מפעל טכנולוגי מועדף" כאמור בסעיף 51 כד לחוק, יילקחו נתוני פרופורמה מאוחדים של החברה הממוזגת (היינו, בשנות המס הנבחנות שלפני המיזוג, יילקחו בחשבון צירוף מחזורי ההכנסות והוצאות המו"פ הן של החברה והן של חברה ב').
3. נקבע כי הכנסות החברה הממוזגת ממתן זכות שימוש בתוכנה כאמור בסעיף 4.3 לעיל, תחשבנה כ"הכנסה טכנולוגית" בכפוף להתקיימות מלוא הצהרות החברה כאמור בסעיף 4 לחלק העובדות שלעיל.
4. נקבע כי ה"הכנסה הטכנולוגית המועדפת" של החברה תהא בהתאם לקבוע בתקנות עידוד . השקעות הון (הכנסה טכנולוגית מועדפת ורווח הון למפעל טכנולוגי), התשע"ז – 2017
5. במסגרת החלטת המיסוי, נקבעו תנאים ומגבלות נוספים.

מלא פרטיך וניצור עמך קשר בהקדם!

© כל הזכויות שמורות לישועה נחמני - ייעוץ מס והשקעות
אין לראות במפורט לעיל כהמלצה כלשהי ו/או כתחליף לייעוץ מקצועי.
Call Now Button
שינוי גודל גופנים
ניגודיות