דף הבית
החלטות מיסוי
חוק עידוד השקעות הון
חוק עידוד – החלטת מיסוי בהסכם 15/08

חוק עידוד – החלטת מיסוי בהסכם 15/08

דיבידנד ממפעל מאושר

העובדות:

1. חברה עוסקת באמצעות חברות בנות בישראל ומחוץ לישראל בייצור ושיווק חומרי גלם בתחום הכימיה.

2. חלק מחברות הבנות בישראל זכאיות להטבות במס בהתאם להוראות החוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט-1959 (להלן: "החוק").

3. במסגרת ניהול פעילותן הכספית, מנהלות החברות הבנות חשבונות בנק עצמאיים במדינות השונות. חלקם של חשבונות הבנק (יתרות עו"ש) מצוי ביתרות זכות וחלקם מצוי ביתרות חובה. הריבית המשולמת לחברות הבנות אשר חשבונותיהן בבנק מצויים ביתרות זכות נמוכה משמעותית מן הריבית המשולמת על ידי החברות הבנות אשר יתרת חשבונותיהן בבנק מצויות ביתרות חובה.

4. על מנת למנוע מצב בו נאלצת חברה בת לשלם ריבית גבוהה עבור חשבון בנק המצוי ביתרת חובה בה בעת שחשבון בנק אחר, של חברה בת אחרת בקבוצה, מצוי ביתרת זכות, עושה הקבוצה שימוש במנגנון ניהול מזומנים, על פי הסכם עם בנק X, עבור חשבונות הבנק של החברות הבנות מחוץ לישראל (להלן:"הסכם ניהול המזומנים").

5. הסכם ניהול מזומנים מאפשר קיזוז רעיוני (ללא העברת מזומנים) בין חשבונות בנק המצויים ביתרות זכות לבין חשבונות בנק המצויים ביתרות חובה, וזאת על ידי איחוד מדומה של כלל יתרות חשבונות הבנק של החברות הבנות לכדי חשבון אחד. בסופו של יום מחושבת יתרה אחת, המהווה יתרה כוללת של כלל חשבונות הבנק של החברות הבנות, ובגינה משולמת או מתקבלת ריבית בהתאם. כל זאת ללא העברת כספים בפועל בין החשבונות. השימוש בהסכם כאמור מאפשר לקבוצה לשפר את תקבולי הריבית בגין החשבונות ביתרות הזכות ולהקטין את תשלומי הריבית בגין החשבונות ביתרות החובה.

פרטי הבקשה:

החברה מבקשת כי שיתוף חשבונות הבנק שלה ושל החברות הבנות בישראל בהסכם ניהול המזומנים עם בנק X לא ייחשב חלוקת דיבידנד או דיבידנד רעיוני לעניין סעיף  51ב(ב)(1) לחוק. זאת מאחר ויישום ההסכם על ידי החברות אינו כרוך כלל בהעברות של מזומנים.

החלטת המיסוי ותנאיה:

נקבע כי שיתוף חשבונות הבנק של החברה ושל החברות הבנות בישראל בהסכם ניהול מזומנים עם בנק X לא ייחשב כחלוקת דיבידנד או דיבידנד רעיוני לעניין סעיף  51ב(ב)(1) לחוק, זאת בכפוף לתנאים המצטברים הבאים:

1. ביישום הסכם ניהול המזומנים לא יחולו העברות כלשהן של מזומנים ו/או שווה מזומנים בין החברות.

2. הריבית בה יזוכו החברה ו/או החברות הבנות בישראל בגין יתרות חשבונותיהן בבנק המצויות ביתרת זכות, במסגרת יישום הסכם ניהול המזומנים, לא תפחת מריבית המקובלת על יתרות עו"ש זכות בבנק X, וזאת בהתאם לסוג המטבע בו מנוהל החשבון.

3. החברה תמציא לפקיד השומה, לפי דרישתו, אישורים או ניירות חישוב הנחוצים לדעת פקיד השומה כדי לבדוק את השלכות יישום הסכם ניהול המזומנים לגביה ולגבי כל אחת מהחברות הבנות בישראל.

4. במסגרת החלטת המיסוי נקבעו מגבלות ותנאים נוספים, לרבות לעניין שעבודים, ביטחונות וערבויות, ככל שהם נוגעים לכספים הקיימים בחשבונות הבנק הכלולים בהסכם ניהול המזומנים.

מלא פרטיך וניצור עמך קשר בהקדם!

© כל הזכויות שמורות לישועה נחמני - ייעוץ מס והשקעות
אין לראות במפורט לעיל כהמלצה כלשהי ו/או כתחליף לייעוץ מקצועי.
Call Now Button
שינוי גודל גופנים
ניגודיות