דף הבית
החלטות מיסוי
החלטות מיסוי אופציות
אופציות החלטת מיסוי בהסכם 8597/17

אופציות החלטת מיסוי בהסכם 8597/17

שינוי תנאי האופציות במסגרת סיום יחסי עובד מעביד

העובדות:
1. לחברה פרטית תושבות ישראל (להלן: "החברה") , תכנית אופציות אשר הוגשה לאישור פקיד השומה (להלן: "תכנית האופציות"), ומכוחה הקצתה החברה אופציות למניות רגילות של החברה לעובדים לרבות לדירקטורים, שאינם בעלי שליטה כהגדרת המונח בסעיף 102(א) לפקודה (להלן: "העובדים"), במסגרת הקצאה באמצעות נאמן במסלול רווח הון שבסעיף 102 לפקודה (להלן: "אופציות 102 הוני"). כל האופציות 102 הוני , הופקדו במועד הקצאתן בידי נאמן כמשמעותו בסעיף 102 לפקודה (להלן: "תקופת המימוש").
2. ככלל , תכנית האופציות קובעת , כי במקרה של סיום יחסי עבודה (להלן: "סיום יחסים"), יש לעובד תקופה של 3 חודשים להמיר את האופציות, אשר מועד הבשלתן הגיע נכון למועד סיום היחסים, למניות של החברה, שאם לא כן, האופציות תפקענה (להלן: "תקופת המימוש")
3. על אף האמור, ביחס לעובד תושב ישראל, אשר סיים את העסקתו בחברה, אישרה החברה ,כי תקופת המימוש ביחס לאופציות הבשלות שבידי העובד, תוארך מתקופה של 3 חודשים לתקופה של 12 חודשים (להלן: "הארכת תקופת המימוש").
4. למעט הארכת תקופת המימוש כמפורט בסעיף 3 לעיל, יתר תנאי ההקצאה המקוריים של האופציות שבידי העובד, וכן ביחס לאופציות שהוקצו לעובדים אחרים לא שונו. לרבות אי האצת תקופת ההבשלה במסגרת הפרישה.
5. בתכנית האופציות ו/או בכל חוזה התקשרות אחר עם העובדים, לא קיימת האפשרות כי מימוש המניות הרגילות הנובעות מהאופציות שהוקצו מכוח תכנית האופציות, יעשה באמצעות שימוש באופציות מסוג Put ו/או Call, למעט באישור מראש של המחלקה המקצועית של רשות המסים בתנאים שיקבעו.
6. הוצהר כי האופציות 102 הוני הוקצו תחת תכנית אופציות המסווגות ככזו לצרכים חשבונאיים ואשר מסווגות כתכנית הונית (המסולקת במכשירים הוניים) על פי FAS123R לפי כללי החשבונאות האמריקאים, על פי IFRS2 לפי התקינה הבין – לאומית ועל פי תקן 24 של המוסד לתקינה חשבונאית בישראל, ולא מסווגת כתכנית התחייבותית (המסולקת במזומנים), לרבות הענקת יחידות פנטום לעובדים.

הבקשה:
קביעת הסדר מס ביחס להארכת תקופת המימוש במסגרת סיום יחסים.

תמצית הסדר המס ותנאיו:
1. ככלל, שינוי תנאי האופציות במסגרת סיום העסקה ובמקרה זה הארכת תקופת המימוש תהווה אירוע מס, הן במישור החברה, לעניין חבות ניכוי מס במקור, והן במישור העובד.
2. הוסכם כי יחולו על האופציות הוראות סעיף 3(ט) לפקודה (להלן: " אופציות 3(ט)"). מכאן , שהמס בגין האופציות 3(ט) יחושב , ינוכה במקור וישולם רק במועד המרת האופציות למניות (להלן: "אירוע המס"). במועד אירוע המס יחויב העובד במס על הכנסתו, אשר תסווג כהכנסת עבודה מכוח הוראות סעיף 2(2) לפקודה, והיא תהא חייבת במס בשיעור המס השולי הקבוע בסעיף 121 לפקודה, ובסעיף 121(ב) לפקודה.
3. יראו את שווי ההטבה במועד המימוש כמשמעות המונח בסעיף 3(ט) לפקודה, כהכנסה שהופקה בישראל. כמו כן, יראו את העובד כתושב ישראל עד למועד המימוש, לפי העניין, בכל האמור ביחס להכנסות מהאופציות נשוא החלטת המיסוי.
4. כמו כן, במסגרת החלטת המיסוי, נקבעו הוראות והתניות אופרטיביות ליישום החלטת המיסוי וכן הוראות ספציפיות לעניין החברה והנאמן כגון: ביאורים בדוחות הכספיים ובדוחות ההתאמה למס, אישור מצגי החברה ומכתב אישור של החברה להסכמתה לתנאי החלטת מיסוי זו וכן הוראות במקרה של הפרה.

מלא פרטיך וניצור עמך קשר בהקדם!

© כל הזכויות שמורות לישועה נחמני - ייעוץ מס והשקעות
אין לראות במפורט לעיל כהמלצה כלשהי ו/או כתחליף לייעוץ מקצועי.
Call Now Button
שינוי גודל גופנים
ניגודיות