דף הבית
החלטות מיסוי
החלטות מיסוי אופציות
אופציות – החלטת מיסוי בהסכם 8321/14

אופציות – החלטת מיסוי בהסכם 8321/14

רצף באיחוד מניות

העובדות:
1. חברה פרטית שהתאגדה בישראל עוסקת במחקר ופיתוח בתחום התוכנה (להלן: "החברה").
2. החברה מוחזקת בעלות מלאה של חברה תושבת ארה"ב, אשר מניותיה הונפקו לציבור בבורסת ה- NASDAQ סמוך להגשת הבקשה נשוא הסדר זה (להלן: "חברת האם").
3. חברת האם אימצה תכנית אופציות , בהתאם לסעיף 102 לפקודה במסלול רווח הון, אשר הוגשה לאישור פקיד השומה, מכוחה הקצתה, ביו היתר, אופציות לעובדים, שאינם בעלי שליטה, תחת מסלול רווח הון שבסעיף 102 לפקודה (להלן: "עובדים", "אופציות 102 הוני" בהתאמה). חלק מאופציות 102 הוני מומשו למניות חברת האם (להלן: "מניות 102 הוני").
4. דירקטוריון חברת האם החליט על שינוי במבנה ההון של חברת האם לקראת הנפקת מניותיה לציבור, מבלי לשנות את חלקו היחסי של כל בעלי המניות, בדרך של איחוד מניות חברת האם למספר קטן יותר של מניות (להלן: "איחוד הון מניות") ביחס של 2:1 (קרי, עבור כל 2 מניות יקבל בעל מניה בחברת האם מניה אחת, ללא שינוי הערך הנקוב של מניות חברת האם). בד בבד הוחלט לבצע התאמה של האופציות, כך שכמות האופציות שמחזיק כל ניצע תוקטן ומחיר המימוש עבור כל אופציה יגדל, בהתאמה, וזאת על מנת שהניצעים לא יצאו נפסדים או מורווחים לעומת בעלי המניות בחברת האם (להלן: "מנגנון ההתאמה").
5. מנגנון ההתאמה נקבע על מנת לשמר את שווי ההטבה של הניצעים, כפי שנקבע במועד הקצאת האופציות. כמו כן מנגנון ההתאמה יבוצע לגבי כלל הניצעים המחזיקים באופציות.
6. נוסף על כך, במקרה בו יתקבלו שברי מניות בגין איחוד הון המניות, תשלם חברת האם לבעלי המניות תשלום במזומן בשווה לאותו שבר מניה שהתקבל מוכפל במחיר השווה למחיר השוק של מניית חברת האם כפי שנקבע בהצהרת הרישום שהגישה חברת האם במסגרת רישום מניותיה למסחר (להלן: "המרכיב במזומן").
הבקשה:
1. החברה היקשה לקבוע כי התאמת אופציות 102 הוני ומניות 102 הוני בהתאם למנגנון ההתאמה, לא תהווה אירוע מס, הן במישור העובדים הן במישור החברה, והוראות סעיף 102 במסלול רווח הון באמצעות נאמן תמשכנה לחול על האופציות 102 הוני ומניות 102 הוני עד ל"מועד המימוש", כהגדרתו בסעיף 102 לפקודה (רצף מס).
2. כן ביקשה החברה לקבוע את ההסדר שיחול על המרכיב במזומן, ככל שישולם.
תמצית הסדר המס ותנאיו:
1. התאמת אופציות 102 הוני ומניות 102 הוני בהתאם למנגנון ההתאמה, לא תהווה אירוע מס, הן במישור העובדים הן במישור החברה, והוראות סעיף 102 במסלול רווח הון באמצעות נאמן תמשכנה לחול על האופציות 102 הוני ומניות 102 הוני עד ל"מועד המימוש", כהגדרתו בסעיף 102 לפקודה (רצף מס).
2. ככל שישולם המרכיב במזומן, העובדים ימוסו במועד התשלום, כהכנסת עבודה בהתאם לשיעור המס השולי מכח סעיף 2(2) לפקודה.
3. יראו את שווי ההטבה במועד המימוש כהכנסה שהופקה בישראל ואת העובדים כתושבי ישראל עד למועד המימוש, בכל האמור ביחס להכנסות מהאופציות נשוא החלטת מיסוי זו.
4. כל הטבה שתינתן לעובדים בדרך של יחס המרה ו/או תוספת מימוש וכדו', השונים מיחס ההמרה הקבוע במנגנון ההתאמה, תיחשב להכנסת עבודה בידיהם של העובדים והחברה המעבידה תנכה, במועד קבלת התמורה ממימוש המניות מס בשיעור המס השולי של העובד הקבוע בסעיף 121 לפקודה, אלא אם הציג העובד בפניה אישור תקף מפקיד שומה לניכוי מס מופחת.
5. בחישוב הרווח וסכום המס כאמור בהחלטת מיסוי זו, לא יינתנו ניכויים, קיזוזים, פטורים, פריסת הרווח ו/או שיעור מס מופחת ו/או זיכויים מהמס החל לרבות ממסי חוץ וכי לא יחולו לגביהן הוראות סעיפים 94ב, 101 ו- 101א לפקודה. במקרה בו יוכח על ידי הניצעים כי חויבו במיסי חוץ על ידי מדינת חוץ, בגין הכנסה ממימוש האופציות/המניות, ושילמום, תשקול רשות המיסים מתן זיכוי בגין מיסי החוץ בהתאם להוראות כל דין והאמנות למניעת כפל מס.
6. כמו כן, במסגרת החלטת המיסוי, נקבעו הוראות אופרטיביות ליישום החלטת המיסוי וכן הוראות ספציפיות לעניין החברה והנאמן בין היתר כגון: ביאורים בדוחות הכספיים ובדוחות התאמה למס, אישור מצגי החברות ומכתב אישור של החברות להסכמתן לתנאי החלטת מיסוי זו.

מלא פרטיך וניצור עמך קשר בהקדם!

© כל הזכויות שמורות לישועה נחמני - ייעוץ מס והשקעות
אין לראות במפורט לעיל כהמלצה כלשהי ו/או כתחליף לייעוץ מקצועי.
Call Now Button
שינוי גודל גופנים
ניגודיות