דף הבית
החלטות מיסוי
החלטות מיסוי אופציות
אופציות – החלטת מיסוי בהסכם 31/06

אופציות – החלטת מיסוי בהסכם 31/06

מכירה שלא מרצון לפני "תום התקופה" של אופציות שהוקצו לעובדים

העובדות:

1. חברה פרטית תושבת ישראל העוסקת בתחום המחשבים (להלן: "החברה הישראלית"), הנה חברת בת בבעלות מלאה של חברה פרטית תושבת ארה"ב (להלן: "חברת האם").

2. חברת האם הקצתה לאחר יום 1.1.03, לעובדי החברה הישראלית, אופציות הניתנות למימוש למניות חברת האם, וזאת בהתאם להוראות סעיף  102 לפקודה במסלול רווח הון בהקצאה באמצעות נאמן (להלן: "אופציות 102 רווח הון").

3. כל מניות חברת האם (לרבות מניות שמקורן באופציות שהוקצו לעובדי החברה הישראלית), נרכשו על ידי חברה תושבת חוץ שמניותיה רשומות למסחר בבורסה בחו"ל (להלן: "החברה הרוכשת").

4 במסגרת העסקה, שילמה החברה הרוכשת את כל תמורת המניות בחברת האם במזומן.

פרטי הבקשה:

מבוקש כי יראו במכירת המניות שמקורן באופציות 102 רווח הון, וקבלת התמורה בידי עובדים אשר טרם הסתיימה לגביהם תקופת החסימה (העסקה נעשתה לפני "תום התקופה", כמשמעות המונח בסעיף  102 לפקודה), כמימוש מניות במכירה שלא מרצון, כמשמעות המונח בסעיף  102(ח) לפקודה.

החלטת המיסוי ותנאיה:

1. בנסיבות אלו, ניתנה החלטת מיסוי, לפיה לא יראו במכירת המניות שמקורן באופציות 102 רווח הון כאי עמידה במגלת "תום התקופה" כאמור בסעיף  102(א) לפקודה. מועד אירוע המס יידחה ל"תום התקופה" כהגדרתו בסעיף  102 לפקודה או עד להעברת התמורה מהנאמן לעובד – לפי המוקדם.

2. התמורה אשר התקבלה במזומן בשל המניות שמקורן באופציות 102 רווח הון, תופקד בידי הנאמן עד "תום התקופה" כאמור לעיל. עם קבלתה ינכה הנאמן מס בשיעור של 25%, או בהתאם להוראות סעיף  102(ב)(3) לפקודה בשל מניות שמקורן באופציות 102 רווח הון שהוקצו במהלך 90 הימים שקדמו למועד העסקה (שווי ההטבה הפירותי חושב לפי שער המניה הממוצע של החברה הרוכשת במהלך 30 ימי המסחר שלאחר מועד העסקה). הנאמן יעביר את המס לפקיד השומה בסמוך לקבלת התמורה כאמור.

3. הנאמן יפקיד את התמורה בניכוי סכום המס שניכה כאמור, בפיקדון נושא ריבית עד לתום התקופה. כל הרווחים בגין הפיקדון יחויבו במס בשיעור של 25%. הנאמן לא יעביר את התמורה לעובד ולא יעשה כל פעולה שמשמעותה מכירה או שיעבוד, לפני תום התקופה.

4. לאחר "תום התקופה", יהא רשאי הנאמן להעביר לעובדים את כספי התמורה, בתוספת הרווחים שצמחו עליהם, ובניכוי המס שניכה כאמור לעיל.

5. החלטת המיסוי ניתנה בנסיבות בהן כל מניות ואופציות חברת האם נרכשות באותה עסקה במזומן.

6. הוצהר על ידי חברת האם כי, אין בידי העובדים זכות ממשית לאכוף את זכויותיהם בגין האופציות ו/או המניות שהוקצו מכוחן במסגרת תוכנית האופציות, כך, שלמעשה, העובדים לא יכולים להמשיך להחזיק באופציות ו/או במניות ועסקת המזומן נכפתה עליהם.

7.  רכישת חברת האם תהא על ידי צד שלישי לא קשור (שלא היה בעל שליטה בחברה הישראלית ערב הרכישה, בין במישרין ובין בעקיפין).

8.  עובד שימשוך את הכספים מהנאמן לפני תום התקופה – יראו את הכספים שמשך כהכנסת עבודה בידיו והוא יחויב במס שולי בהתאם.

9. נקבע כי יראו כל הכנסה מהתמורה ומהרווחים כאמור, כהכנסה שהופקה בישראל בידי העובד וחייבת במס בישראל ולא יותרו לעובד הקלות מס כלשהן מעבר לאמור באישור.

10. כל תמורה שקיבלו העובדים מעבר לשווי המניות שמכרו (בהשוואה לתמורה שקיבלו בעלי המניות) תיחשב בידי העובדים כהכנסת עבודה שתחויב במס שולי במועד אירוע המס (תום התקופה).

11. במסגרת החלטת המיסוי נקבעו מגבלות ותנאים נוספים.

מלא פרטיך וניצור עמך קשר בהקדם!

© כל הזכויות שמורות לישועה נחמני - ייעוץ מס והשקעות
אין לראות במפורט לעיל כהמלצה כלשהי ו/או כתחליף לייעוץ מקצועי.
Call Now Button
שינוי גודל גופנים
ניגודיות