דף הבית
החלטות מיסוי
החלטות מיסוי אופציות
אופציות – החלטת מיסוי בהסכם 30/06

אופציות – החלטת מיסוי בהסכם 30/06

הקצאת אופציות לעובדים בעסקת החלפת מניות ואופציות

העובדות:
1 .חברה פרטית תושבת חוץ (להלן: "החברה הנרכשת") מחזיקה בכל הזכויות של חברה פרטית תושבת ישראל (להלן: "חברת הבת") העוסקת בפיתוח מיום הקמתה לאחר יום 1.1.03 .
2 .החברה הנרכשת נרכשה על ידי חברה זרה שמניותיה רשומות למסחר בבורסה בחו"ל (להלן: "החברה הרוכשת"), בדרך של הקצאת מניות על-ידי החברה הרוכשת לבעלי המניות של החברה הנרכשת.
3 .החברה הנרכשת הקצתה לעובדי חברת הבת בישראל, לאחר יום 1.1.03 אופציות הניתנות למימוש למניותיה בהתאם להוראות סעיף 102 לפקודה במסלול רווח הון בהקצאה באמצעות נאמן (להלן: "אופציות 102 רווח הון").
4 .במסגרת העסקה, נקבע כי האופציות שהוקצו לעובדי החברה הנרכשת, תוחלפנה במועד ה- closing (להלן: "מועד העסקה") באופציות הניתנות למימוש למניות החברה הרוכשת (להלן:"האופציות החדשות"), תוך התאמת מחיר המימוש ויחס ההמרה בהחלפה, כך שהשווי הכלכלי של האופציות ערב ההחלפה יהא זהה לשווי הכלכלי שלהן לאחר ההחלפה, כאמור.
פרטי הבקשה:
החלת רצף מס על האופציות החדשות שיוקצו על- ידי החברה הרוכשת לעובדי החברה הנרכשת חלף אופציות 102 רווח הון.
החלטת המיסוי ותנאיה:
1 .החלטת המיסוי התייחסה להיבטי המס בהחלפת האופציות 102 רווח הון לעובדי חברת הבת בלבד, ולא התייחסה להחלפת מניותיהם של בעלי המניות האחרים בחברה הנרכשת, במסגרת העסקה.
2 .נקבע כי החלפת האופציות 102 רווח הון, בין אם הן בשלות (Vested) ובין אם אינן בשלות (Unvested) במועד העסקה, לא תהווה אירוע מס בידי העובדים וכי יחול רצף מס ("כניסה לנעליים") לכל דבר ועניין, לרבות לעניין מועד ההקצאה ותקופת החסימה על פי סעיף 102 לפקודה.
3 .לגבי אופציות 102 רווח הון המוחלפות, יחושב שווי הטבה פירותי המחויב במס כהכנסת עבודה בהתאם להוראות סעיף 102(ב)(3) לפקודה, רק לגבי אופציות שהקצתה החברה הנרכשת במהלך 90 הימים שקדמו למועד העסקה, לפי שער הסגירה של מחיר המניה של החברה הרוכשת במהלך 30 ימי המסחר שלאחר מועד העסקה.
4 .כל הטבה שתינתן לעובדים בדרך של יחס המרה ו/או תוספת מימוש וכו', השונים מיחס ההמרה שנקבע בעסקה כולה לשם החלפת המניות לבעלי המניות, תיחשב להכנסת עבודה בידי העובדים במועד העסקה.
5 .כל האופציות החדשות חלף האופציות הישנות, תופקדנה בידי הנאמן במועד העסקה.
6 .במסגרת החלטת המיסוי נקבעו תנאים נוספים, בין השאר, במקרה של הפרת הוראות החלטת המיסוי, אי הסכמה של מי מהעובדים להסדר המס, הוראות לעניין מיסוי עובדי חברת הבת והחברה הרוכשת.

מלא פרטיך וניצור עמך קשר בהקדם!

© כל הזכויות שמורות לישועה נחמני - ייעוץ מס והשקעות
אין לראות במפורט לעיל כהמלצה כלשהי ו/או כתחליף לייעוץ מקצועי.
Call Now Button
שינוי גודל גופנים
ניגודיות