דף הבית
החלטות מיסוי
החלטות מיסוי אופציות
אופציות – החלטת מיסוי בהסכם 8736/14

אופציות – החלטת מיסוי בהסכם 8736/14

מימוש אופצייות במנגנון מימוש נטו בחברה פרטית

העובדות:

1. חברה פרטית תושבת ישראל (להלן: "החברה"), אשר במהלך השנים הקצתה אופציות למניותיה בהתאם לתוכנית האופציות של החברה (להלן: "התוכנית"), לעובדי החברה שאינם "בעלי שליטה" כהגדרת המונח בסעיף  102 לפקודה (להלן: "העובדים"), בהקצאה באמצעות נאמן במסלול רווח הון שבסעיף  102 לפקודה (להלן: "האופציות").

2. על פי תנאי התוכנית, האופציות תהיינה ניתנות להמרה למניות החברה על בסיס שווי המניות במועד המרת האופציות למניות (מימוש נטו) (להלן: "שיטת ה-Net Exercise"). בשיטת ה-Net Exercise העובד לא משלם בפועל את תוספת המימוש בתמורה להקצאת מניות (להלן: "תוספת המימוש המקורית"), אלא מוקצות לו מניות, ללא תמורה בכמות המשקפת את הרווח הגלום באופציות, במועד המימוש (להלן: "הרווח הגלום"). מספר מניות החברה שיוקצו לעובד בפועל יהא המספר המתקבל מחלוקת הרווח הגלום, במחיר המניה במועד ההמרה.

3. בתוכנית האופציות ו/או בכל חוזה התקשרות אחר עם העובדים, לא קיימת או תהא קיימת האפשרות לבצע שימוש באופציות מסוג Put ו/או Call, לשם מימוש האופציות והמניות שיוקצו מכוחן. למעט בכפוף לאישור מראש של המחלקה המקצועית של רשות המסים בתנאים שיקבעו.

4. יודגש כי מנגנון ה-Net-exercise נקבע מראש בתוכנית האופציות ויישומו יבוצע בהתאם לקבוע בתוכנית האופציות.

5. הוצהר כי האופציות המוענקות תחת תוכנית האופציות מסווגות לצרכים חשבונאיים, כהענקה הונית (המסולקת במכשירים הוניים) על פי FAS123R לפי כללי החשבונאות האמריקאיים, על פי IFRS2 לפי התקינה הבין-לאומית ועל פי תקן 24 של המוסד לתקינה חשבונאית בישראל, ולא כתוכנית התחייבותית (המסולקת במזומנים).

הבקשה:

קביעת הסדר המס שיחול על המרת אופציות למניות בשיטת ה-Net Exercise.

תמצית הסדר המס ותנאיו:

1. המרת האופציות למניות בשיטת ה-Net Exercise לא תהווה אירוע מס או הפרת הוראות סעיף  102 לפקודה בכפוף לעמידה בתנאי החלטת המיסוי.

2. מועד אירוע המס יחול ב"מועד המימוש" כהגדרת המונח בסעיף  102(א) לפקודה.

3. סך רווח ההון שינבע לעובד במועד המימוש ימוסה לפי שיעור המס הקבוע בסעיף  102(ב) לפקודה, לפי העניין.

4. יודגש כי במקרה בו מועד ההמרה יחול לפני "תום התקופה" כהגדרת המונח בסעיף  102(א) לפקודה, אזי יחולו הוראות סעיף  102(ב)(4) לפקודה.

5. סך רווח ההון שינבע לעובד במועד המימוש ימוסה לפי שיעור המס הקבוע בסעיף  102(ב) לפקודה ואולם באם במועד ההמרה תתקבל כמות מניות עודפת מהאמור בסעיף  2 שבחלק העובדות לעיל, הרי שיראו בכל כמות המניות העודפת כהכנסת עבודה אשר תתחייב במועד קבלת המניות בשיעורי המס הקבועים בסעיף 121 לפקודה, אלא אם כמות המניות העודפת היא הקצאה חדשה בהתאם להוראות סעיף  102(ב) לפקודה.

6. בהחלטת המיסוי נקבע כי מחיר המניה של החברה במועד ההמרה במימוש בשיטת ה-Net Exercise יהיה בהתאם לשווי השוק של החברה במועד ההמרה של האופציות אשר יקבע על ידי מעריך שווי חיצוני, ואת הפרמטרים השונים שיובאו בחשבון בקביעתו.

7. כמו כן, במסגרת החלטת המיסוי, נקבעו הוראות אופרטיביות ליישום החלטת המיסוי וכן הוראות ספציפיות לעניין החברה והנאמן כגון: ביאורים בדוחות הכספיים ובדוחות התאמה למס, אישור מצגי החברות ומכתב אישור של החברות להסכמתן לתנאי החלטת מיסוי זו.

מלא פרטיך וניצור עמך קשר בהקדם!

© כל הזכויות שמורות לישועה נחמני - ייעוץ מס והשקעות
אין לראות במפורט לעיל כהמלצה כלשהי ו/או כתחליף לייעוץ מקצועי.
Call Now Button
שינוי גודל גופנים
ניגודיות