דף הבית
החלטות מיסוי
החלטות מיסוי אופציות
אופציות – החלטת מיסוי בהסכם – 8579/12

אופציות – החלטת מיסוי בהסכם – 8579/12

מכירה שלא מרצון כאשר לעובד מובטח בונוס

העובדות

1. חברה פרטית תושבת ישראל (להלן: "החברה הישראלית") אשר בבעלות מלאה של חברה תושבת חוץ (להלן: "חברת האם").

2. חברת האם הקצתה אופציות לעובדיה ולעובדי החברה הישראלית הניתנות למימוש למניות חברת האם, במסלול רווח הון באמצעות נאמן, וזאת בהתאם להוראות סעיף 102 לפקודה כנוסחו לאחר תיקון 132 לפקודת מס הכנסה (להלן: "מניות 102", "הפקודה"). בגין חלק מהאופציות האלו טרם הגיע תום התקופה כמשמעותה בסעיף 102(א) לפקודה (להלן: "תום התקופה").

3. כל מניות חברת האם, לרבות כל האופציות למניות חברת האם, אשר הוקצו לעובדי החברה הישראלית, נרכשו ע"י חברה ציבורית תושבת חוץ (להלן: "הרוכשת"), במסגרת עסקת רכישה במסגרתה נרכשו כלל הזכויות בחברת האם. במסגרת העסקה, שילמה הרוכשת את כל תמורת המניות והאופציות בחברת האם במזומן.

4. הוצהר ע"י החברה הישראלית כי, אין בידי העובדים זכות ממשית לאכוף את זכויותיהם בגין האופציות / המניות שהוקצו מכוחן במסגרת תכנית האופציות, כך שלמעשה, העובדים לא יכלו להמשיך להחזיק באופציות ו/או במניות חליפיות ועסקת המזומן נכפתה עליהם.

5. הוצהר כי הרוכשת אינה "קרוב" כהגדרתו בסעיף 88 לפקודה הישראלית או של בעלי מניותיה או תאגידים הקשורים לה.

6. כשנה לפני מועד השלמת העסקה ולאחר גיוס הון נוסף מבעלי המניות וממשקיע חדש נחתם הסכם עם עובד בכיר בישראל (להלן: "העובד הבכיר", "הסכם הבונוס", מועד חתימת הסכם הבונוס") אשר על פיו במידה וחברת האם תימכר יקבל העובד הבכיר בונוס מהחברה. במידה וחברת האם תמכר חקבל העובד הבכיר בונוס מהחברה. הבונוס נקבע כאחוז מדורג משווי המכירה ובניכוי התמורה לו זכאי העובד הבכיר בגין כל האופציות והמניות להם העובד הבכיר זכאי (להלן: "הבונוס"). העובד הבכיר הינו בעל אופציות 102 הוני אשר בגין כולן הגיע תום התקופה (להלן: "אופציות 102 הוני של העובד הבכיר") ומניות 102 הוני חסומות אשר בגינן טרם הגיע תום התקופה (להלן: "אופציות 102 הוני של העובד הבכיר") ומניות 102 הוני חסומות אשר בגינן טרם הגיע תום התקופה. כמן כן חלק מהאופציות 102 הוני של העובד הבכיר היו בשלות ערב מועד חתימת הסכם הבונוס.

הבקשה

יראו במכירת מניות 102 בידי העובדים בגין אופציות אשר טרם הגיע לגביהן "תום התקופה", כמימוש מניות במכירה שלא מרצון, כמשמעות המונח בסעיף 102(ח) לפקודה.

תמצית הסדר המס ותנאיו

1. בנסיבות אלו, ניתנה החלטת מיסוי, לפיה יראו את מימוש מניות 102 כמכירה שלא מרצון לפי סעיף 102(ח), ובלבד שהתמורה אשר התקבלה במזומן ובשל מניות 102, הופקדה בידי הנאמן עד תום התקופה ונוכתה ממנה, במועד ארוע במס, מקדמת מס אשר תהווה תשלום מס סופי ע"ח התמורה הכוללת כאמור, בהתאם לשיעור המס הקבוע בסעיף 102(ב) לפקודה. הובהר כי כל משיכה לפני תום התקופה חייב במס שולי.

2. נקבע כי מועד ארוע המס לכל דבר ועניין הינו במועד ה- Closing של העסקה (להלן: מועד ארוע המס"). יחד עם זאת, מועד המימוש, לעניין תום התקופה בלבד, יידחה עד למועד תום התקופה או ךהעברת התמורה מהנאמן לעובד, לפי המוקדם (להלן: "מועד המימוש").

3. לגבי הקצאות של אופציות במהלך 90 הימים שקדמו למועד החתימה ועד למועד ה- Closing של עסקת המכירה, הרי שהתמורה בגינן תסווג כהכנסת עבודה, אשר העובד יחויב עליה במס בשיעור המס השולי החל עליו.

4. ביחס לבונוס של העובד הבכיר ומניות 102 הוני חסומות אשר בבעלות העובד הבכיר, יחולו התנאים הבאים:

4.1. במועד קבלת התמורה בפועל בידי הנאמן, תסווג מלוא ההכנסה מהבונוס, לרבות אופציות 102 הוני של העובד הבכיר ומניות 102 חסומות אשר בבעלות העובד הבכיר, כהכנסת עבודה לפי סעיף 2(2) לפקודה, ויחויב העובד הבכיר במס בהתאם לשיעור  המס הקבוע בסעיף 121 לפקודה.

4.2. הוראות סעף 4.1 לא יחולו על אופציות 102 הוני של העובד הבכיר אשר הגיע לתום התקופה והן היו בשלות לפני מועד חתימת הסכם הבונוס, ויחולו הוראות סעיף 102 לפקודה.

5. כמו כן, במסגרת החלטת המיסוי, נקבעו מגבלות והוראות אופרטיביות ליישום החלטת המיסוי לרבות הוראות למקרה של הפרה וכן הוראות ספציפיות לעניין החברה והנאמן כגון: ביאורים בדוחות הכספיים ובדוחות התאמה למס, אי התרת הוצאות, מגבלות שונות, אישור מצגי החברות ומכתב אישור של החברות להסכמתן לתנאי החלטת מיסוי זו.

מלא פרטיך וניצור עמך קשר בהקדם!

© כל הזכויות שמורות לישועה נחמני - ייעוץ מס והשקעות
אין לראות במפורט לעיל כהמלצה כלשהי ו/או כתחליף לייעוץ מקצועי.
Call Now Button
שינוי גודל גופנים
ניגודיות