דף הבית
החלטות מיסוי
החלטות מיסוי אופציות
אופציות – החלטת מיסוי בהסכם 77/06

אופציות – החלטת מיסוי בהסכם 77/06

מימוש אופציות למניות בשיטת ה- Net Exercise

העובדות:

1. חברה תושבת ישראל, אשר מניותיה רשומות למסחר בבורסה (להלן: "החברה"), הקצתה אופציות בלתי סחירות לעובדיה (להלן: "הניצעים"), בהתאם להוראות סעיף  102(ב) לפקודה – מסלול רווח הון באמצעות נאמן.

2. על פי התוכנית, האופציות תהיינה ניתנות להמרה למניות החברה, על בסיס שווי המניות במועד המרת האופציות למניות (להלן: "שיטת ה-Net Exercise"). שיטת ה-Net Exerciseמאפשרת המרת האופציות למניות, כאשר התשלום בעבור תוספת המימוש נעשה באמצעות מניות. לפיכך, בפועל, עפ"י שיטת ה-Net Exercise, לכשתבוצע המרת האופציות למניות, יוקצו לניצעים, מספר מניות מוקטן, המבטא את זכות הניצע למניות, לאחר ניכוי תוספת המימוש הכוללת, אשר עליו לשלם במועד ההמרה.

3. כמות המניות, המונפק לניצע במועד ההמרה, הינו המספר המתקבל מהפחתת מספר המניות, המתקבל מחלוקת תוספת המימוש הכוללת בשווי המניה בבורסה במועד ההמרה, מסה"כ מספר המניות להן היה הניצע זכאי במקור. תוספת המימוש הכוללת, הינה הסכום המתקבל מהכפלת מספר האופציות אשר הומרו בפועל, בסכום תוספת המימוש של כל אחת מהם.

פרטי הבקשה:

קביעת הסדר המס שיחול על המרת אופציות, שהוקצו במסגרת מסלול רווח הון, למניות בשיטת ה- Net Exercise.

החלטת המיסוי ותנאיה:

        1. החלטת המיסוי קבעה כי ביצוע המרת האופציות למניות בשיטת ה-Net Exercise בתום תקופת החסימה, לא יהווה אירוע מס או הפרת התנאים המנויים בסעיף  102 לפקודה ובתקנות מכוחו.

2.  מועד אירוע המס בידי הניצעים יהא "מועד המימוש", כהגדרת המונח בסעיף  102(א) לפקודה (להלן: "מועד המימוש"), כשעל שווי ההטבה יחולו הוראות  סעיפים 102(ב)(2) לפקודה, 102(ב)(3) לפקודה ו -102(ב)(4) לפקודה, לפי העניין.

3. במועד המימוש, סכום שווי ההטבה החייב במס, יהא בהתאם למספר המניות הנמכרות ללא תוספת מימוש.

4. במסגרת החלטת המיסוי נקבעו מגבלות ותנאים נוספים, לרבות למקרים בהם מועד המרת האופציות למניות ומועד המימוש אינם סמוכים זה לזה.

מלא פרטיך וניצור עמך קשר בהקדם!

© כל הזכויות שמורות לישועה נחמני - ייעוץ מס והשקעות
אין לראות במפורט לעיל כהמלצה כלשהי ו/או כתחליף לייעוץ מקצועי.
Call Now Button
שינוי גודל גופנים
ניגודיות