דף הבית
החלטות מיסוי
החלטות מיסוי אופציות
אופציות – החלטת מיסוי בהסכם 7687/11

אופציות – החלטת מיסוי בהסכם 7687/11

מועד ההקצאה – החלטת מיסוי בהסכם

העובדות

1. חברה ישראלית ציבורית, אשר מניותיה רשומות למסחר בבורסה בישראל ובבורסה בארה"ב (להלן: "החברה"), מחזיקה בתכנית להקצאת אופציות משנת 2001 (להלן: "תכנית האופציות"), אשר הוגשה ךאישורו של פקיד השומה במהלך שנת המס 2003, ואושרה על ידו.

2. במהלך השנים העניקה החברה אופציות לעובדיה במסגרת הקצאה באמצעות נאמן במסלול רווח הון, כאמור בסעיף 102 לפקודת מס הכנסה(להלן: "הפקודה") כנוסחו לאחר תיקון 132 לפקודה (להלן: "אופציות 102 הוני"). כנאמן לאופציות 102 הוני מכהן נאמן כמשמעותו בסעיף 102 לפקודה (להלן: "הנאמן").

3. בהתאם לכללי הבורסה לניירות עך בתל אביב, על החברה לדווח לבורסה על הקצאת אופציות כאמור, וזאת בכדי לאפשר את המרת האופציות למניות בעתיד באופן מהיר ויעיל. לפיכך, האישור לרישום למסחר של המניות שינבעו ממישמוש האופציה בעתיד, ניתן בסמוך למועד שבו האופציה הוקצתה ולא רק במועד המרתה למניות החברה.

4. בתאריך 29 ביולי, 2009 אישר דירקטוריון החברה הענקת אופציות 102 הוני לאחד מעובדי החברה. האופציות הוקצו והופקדו בידי הנאמן מיד עם הקצאתן.

5. החברה דיווחה לבורסה בדיווח מיידי מיום 29 ביולי 2009 (יום החלטת הדירקטוריון) על הענקת האופציות וביקשה את אישור הבורסה לכך. מסיבות טכניות שונות, אישור הבורסה להקצאת האופציות כאמור נתקבל לאחר כחמישה חודשים ביום 10 בינואר 2010. יחד עם זאת, במרשמי הבורסה עצמה נרשם כי מועד הקצאת האופציות היה כבר במועד אישור הדירקטוריון כאמור.

הבקשה

קביעת מועד הקצאה, בהתאם ובכפוף לנסיבות המתוארות.

החלטת המיסוי ותנאיה

1. הוחלט כי, בנסיבות המפורטות להלן, יחולו על האופציות שהוקצו לעובד, כאמור בסעיף 4 לעיל, כל הוראות סעיפים 102(ב)(2) ו- 102(ב)(3) לפקודה, ומועד הקצאתן הינו המועד שבו התקבלה החלטת ההקצאה לעובד ע"י הדירקטוריון, והאופציות הופקדו בידי הנאמן, קרי ביום 29 ביולי 2009, וזאת בכפוף לעמידת החברה, העובד והנאמן, בהוראות סעיף 102 לפקודה, לפי העניין.

​2. כמו כן, במסגרת החלטת המיסוי, נקבעו הוראות אופרטיביות ליישום החלטת המיסוי לרבות הוראות למקרה של הפרה וכן הוראות ספציפיות לעניין החברה והנאמן כגון: ביאורים בדוחות הכספיים ובדוחות התאמה למס, אי התרת הוצאות, מדבלות שונות, אישור מצגי החברות ומכתב אישור של החברות להסכמתן לתנאי החלטת מיסוי זו.

מלא פרטיך וניצור עמך קשר בהקדם!

© כל הזכויות שמורות לישועה נחמני - ייעוץ מס והשקעות
אין לראות במפורט לעיל כהמלצה כלשהי ו/או כתחליף לייעוץ מקצועי.
Call Now Button
שינוי גודל גופנים
ניגודיות