דף הבית
החלטות מיסוי
החלטות מיסוי אופציות
אופציות – החלטת מיסוי בהסכם 6599/11

אופציות – החלטת מיסוי בהסכם 6599/11

השפעת שינוי מועד ההבשלה

העובדות

1. חברה ישראלית ציבורית, אשר מניותיה רשומות למסחר בבורסה בישראל (להלן: "החברה"), מחזיקה בתכנית להקצאת אופציות משנת 2009 (להלן: "תכנית האופציות") אשר הוגשה לאישורו של פקיד השומה בספטמבר 2009.

2. במהלך השנה הקצתה החברה אופציות לעובדיה במסגרת הקצאה באמצעות נאמן במסלול רווח הון, כאמור בסעיף 102 לפקודת מס הכנסה (להלן: "הפקודה") כנוסחו לאחר תיקון 132 לפקודה (להלן: "אופציות 102 הוני").

3. לבקשת עובדי החברה וכהכרה למסירותם של העובדים ומחויבותם לחברה משך תקופה ארוכה של ארועים ביטחוניים קשים בסביבת המפעל, בכוונת החברה לקצר את תקופת הבשלת האופציות לעובדים הקיימים.

4. יצויין, כי אין בקיצור התקופה כאמור בסעיף 3 לעיל, משום חלק מהליך הפרישה של מי מהעובדים והדבר נעשה מהסיבה האמורה בסעיף 3 לעיל.

5. בהתאם לסמכות הדירקטוריון, תוקנה תכנית האופציות של החברה, כך שניתן יהא לקצר את תקופת ההבשלה של האופציות (אקסלרציה).

הבקשה

נבקשכם לקבוע כי קיצור תקופת ההבשלה (אקסלרציה) כאמור אינו מהווה ארוע מס ו/או הקצאה חדשה, לעניין הוראות סעיף 102 לפקודה.

החלטת המיסוי ותנאיה

1. נקבע כי בנסיבות אילו קיצור תקופת ההבשלה המתבצע בימים אלו בחברה שבנדון, בהתאם לסמכות הדירקטוריון, כפי שמופיעה בתכנית המקורית, אינה מהווה ארוע מס במישור העובד, וזאת כל עוד המניות מוחזקות ע"י נאמן בתקופה הדרשת כאמור בהגדרת "תום התקופה" בסעיף 102(א) לפקודה.

2. מניין 24 החודשים כמצוין בחלופה השנייה להגדרת המונח "תום התקופה" יחל במועד בו הוקצו המניות בפועל והופקדו בידי נאמן כאמור בהגדרת תום התקופה.

3. יצויין כי עובד אשר בחר לממש את המניה או שהמניה הועברה על שמו לפני תום 24 החודשים כאמור ולא החזיק את המניה עד "תום התקופה", יחולו עליו סעיף 102(ב)(4) לפקודה, לכל דבר ועניין ולחברה המעבידה לא תותר כל הוצאה.

4. כמו כן, במסגרת החלטת המיסוי, נקבעו הוראות אופרטיביות ליישום החלטת המיסוי לרבות הוראות למקרה של הפרה וכן הוראות ספציפיות לעניין החברה והנאמן כגון: ביאורים בדוחות הכספיים ובדוחות התאמה למס, אי התרת הוצאות, מגבלות שונות, אישור מצגי החברות ומכתב אישור של החברות להסכמתן לתנאי החלטת המיסוי.

מלא פרטיך וניצור עמך קשר בהקדם!

© כל הזכויות שמורות לישועה נחמני - ייעוץ מס והשקעות
אין לראות במפורט לעיל כהמלצה כלשהי ו/או כתחליף לייעוץ מקצועי.
Call Now Button
שינוי גודל גופנים
ניגודיות