דף הבית
החלטות מיסוי
החלטות מיסוי אופציות
אופציות – החלטת מיסוי בהסכם – 6353/12

אופציות – החלטת מיסוי בהסכם – 6353/12

ביטול אופציות ורכישה עצמית

העובדות:

1. חברה פרטית תושבת ישראל (להלן: "החברה"), מחזיקה בתוכנית להקצאת אופציות משנת המס 2007 (להלן: "תכנית האופציות"). תכנית האופציות הוגשה לאישורו של פקיד השומה במהלך חודש יוני 2007.

2.    במהלך השנים העניקה החברה אופציות לעובדיה במסגרת הקצאה באמצעות נאמן במסלול רווח הון, כאמור בסעיף 102 לפקודת מס הכנסה (להלן: "הפקודה") כנוסחו לאחר תיקון 132 לפקודה (להלן: "אופציות 102 הוני").

3.    תחת תכנית האופציות 102 הוני התקבלה החלטת הדירקטוריון לפיה יוענקו לעובד החברה, שאינו בעל שליטה כמשמעותו בסעיף 102 לפקודה (להלן: "העובד"), אופציות 102 הוני למימוש למניות החברה. תנאי הענקת האופציות קבעו כי תקופת הבשלה תהא לאורך 6 שנים ב- 6 מנות שוות וזאת החל מיום 14.12.07.

4.    נכון לחודש ינואר 2012 הבשילו 5 מנות בסה"כ, כאשר האחרונה הבשילה ביום 5.11.2011. כך שנותרה מנה שישית ואחרונה שמועד ההבשלה שלה הינו יום 5.11.2012 (להלן: "המנה האחרונה").

5.    בחודש ינואר 2012 הגיעו העובד והחברה להסכמה לפיה החברה תרכוש מידי העובד את המניות שהבשילו וחלפה לגביהם תום התקופה כמשמעו בסעיף 102 לפקודה (להלן: "הרכישה העצמית") בתמורה לסכום כספי. בד בבד, המנה האחרונה תבוטל והעןבד לא יהיה זבאי בגינה לתמורה כלשהי בגינה, בין במישרין ובין בעקיפין.

6.    החברה הצהירה כי בתכנית האופציות ו/או בכל חוזה התקשרות אחר עם העובדים, מכירת המניות אינה כפופה לאופציות מסוג PUT או CALL כלשהי. כמו כן, לא סוכמה המכירה או שוויה מראש טרם המכירה כאמור.

7.    יצויין כי לגבי האופציות הנמכרות תחת עסקת הרכישה העצמית חלפה תקופת החסימה, כמשמעותה בהגדרת המונח תום התקופה כמשמעותה בסעיף 102 לפקודה.

8.   יצויין כי החברה לא ביצעה בעבר רכישה עצמית. עוד יצויין כי העובד לא מימש בעבר אופציות שהקצתה לו החברה או צד קשור לה.

9.    יודגש כי בהתאם לחוק החברות בישראל, במניות שיתקבלו בעת מימוש האופציות למניות מסווגות כמניות רגילות בחברה בלבד ולא כמניות בכורה.

10.    הובהר כי הרכישה העצמית אינה משנה את סיווג תוכניות האופציות לצרכים חשבונאיים, ותכנית האופציות תמשיך להיות מסווגת כתכנית מסווגת כתכנית הונית עפ"י FAS123R לפי כלליהחשבונאות האמריקאיים ועפ"י תקן 24 של המוסד לתקינה חשבונאית בישראל, ולא כתכנית התחייבותית.

הבקשה:

לקבוע כי ביטול המנה האחרונה לא מהווה ארוע מס בידי העובדו/או בידי החברה ואין לייחס לה תמורה כלשהי. כמו כן נתבקש להבהיר כי התמורה שתשולם לעובד עבור האופציות אשר הוקנו תמוסה בהתאם לשיעור המס הקבוע בסעיף 102(ב)(2).

תמצית תנאי החלטת המיסוי:

1.    אושר כי ביטול המנה האחרונה שאינה בשלה אינו מהווה ארוע מס בידי העובד ו/או בידי החברה ואין לייחס לביטול המנה האחרונה תמורה כלשהי.

2.    נקבע כי מכירת האופציות במסגרת עסקת הרכישה העצמית, אינה מונעת כי על האופציות יחולו הוראות סעיף 102 לפקודה, לפי העניין ובהתאם להוראות החלות על מסלול ההקצאה, וכי יראו במועד ביצוע הרכישה העצמית כמועדארוע מס והמס בגין שווי ההטבה הצמח לעובד יחושב, ינוכה במקורוישולם במועד זה.

3.    הובהר כי אין באישור זה קביעה ו/או אישור לשווי שנקבע בין העובדלברה בגין רכישה עצמית.

4.    הובהר כי סכום התמורהששולמה ע"י החברה במסגרת הרכישה העצמית, כאמור לא תהווה הוצאה בחברה.

5.    כמו כן, במסגרת החלטת המיסוי, נקבעו הוראות אופרטיביות ליישום החלטת המיסוי לרבות הוראות למקרה של הפרה וכן הוראות ספציפיות לעניין החברה והנאמן כגון: ביאורים בדוחות הכספיים ובדוחות התאמת המס, אי התרת הוצאות, מגבלות שונות, אישור מצגי החברות ומכתב אישור של החברות להסכמתן להחלטת מיסוי זו.

מלא פרטיך וניצור עמך קשר בהקדם!

© כל הזכויות שמורות לישועה נחמני - ייעוץ מס והשקעות
אין לראות במפורט לעיל כהמלצה כלשהי ו/או כתחליף לייעוץ מקצועי.
Call Now Button
שינוי גודל גופנים
ניגודיות