דף הבית
החלטות מיסוי
החלטות מיסוי אופציות
אופציות – החלטת מיסוי בהסכם 5943/13

אופציות – החלטת מיסוי בהסכם 5943/13

הסדר הפקדת אופציות בידי נאמן – החלטת מיסוי בהסכם 

העובדות

1. חברה פרטית תושבת ישראל (להלן: "החברה") הקצתה אופציות למניותיה (להלן: "אופציות") לעובד שאינו "בעל שליטה" כמשמעותו בסעיף 102(א) לפקודה (להלן: "העובד") מכוח תכנית אופציות בהתאם להוראות מסלול רווח הון אשר הוגשה כנדרש לאישורו של פקיד השומה.

2. כתב האופציות החתום של העובד הופקד בידי הנאמן במועד החורג ממניין 90 ימים ממועד החלטת הדירקטוריון, כפי שנקבע בהנחיית רשות המיסים בדבר "הפקדה בידי נאמן עפ"י סעעיף 102 לפקודת מס הכנסה" אשר פורסמה ביום 24 ביולי, 2012.

הבקשה

קבלת אישור כי על כל האופציות יחולו הוראות סעיף 102 לפקודה במסלול רווח הון.

תמצית הסדר המס ותנאיו

1. בכפוף לנכונות ולשלמות העובדות כפי שהוצגו על ידכם בסעיפים 1 לעיל, הריני לאשר כי על האופציות יחולו הוראות סעיף 102 לפקודה בהקצאה באמצעות נאמן בהתאם להוראות מסלול רווח הון, בכפוף להוראות הבאות:

1.1. יראו במועד הפקדת האופציות בפועל (בין אם הן בשלות ובין אם לא בשלות) בידי הנאמן (להלן: "מועד ההפקדה"), כמועד ההקצאה של האופציות לכל דבר ועניין ויחולו עליהן במועד זה הוראות סעיפים 102(ב)(2) ו- 102(ב)(4) לפקודה, לרבות לעניין הגדרת המונח "תום התקופה" שבסעיף 102 לפקודה, לפי העניין.

1.2. בנוסף, וביחס לאופציות אשר הינן בשלות נכון למועד הפנייה לקבלת החלטת המיסוי בלבד, יפוצל שווי ההטבה, במועד המימוש (כהגדרתו בסעיף 102(א) לפקודה, להלן: "מועד המימוש"), לעניין סיווג הכנסת העובד ושיעורי המס, לשני חלקים, כדלקמן:

      1.2.1 שווי ההטבה במועד המימוש, כשהוא מוכפל במספר הימים מהמועד בו חלפו 90 ימים ממועד החלטת הדירקטוריון ועד למועד ההפקדה, כשהוא מחולק במספר הימים ממועד החלטת הדירקטוריון ועד למועד המימוש, יסווג הכהנסת עבודה או כהכנסה מעסק (להלן: "המרכיב הפירותי") ויהא חייב בשיעור המס הקבוע בסעיף 121 לפקודה. יובהר, כי במידה ויירשמו מניות החברה למסחר בתוך 90 ימים ממועד ההפקדה, חלק שווי ההטבה המסווג כהכנסת עבודה כאמור בסעיף 102(ב)(3) לפקודה, לא יפחת מהמרכיב הפירותי.

1.2.2 יתרת שווי ההטבה יהא חייב, במועד המימוש, בשיעור המס הקבוע בסעיף 102(ב)(2) לפקודה או בסעיף 102(ב)(4) לפקודה, לפי העניין.

1.3. יראו שת שווי ההטבה במועד המימוש, כמשמעות המונח בסעיף 102 לפקודה, כהכנסה שהופקה בישראל. כמו כן יראו את העובד כתושב ישראל עד למועד המימוש, בכל האמור להכנסות מהאופציות נשוא החלטת מיסוי זו.2. במסגרת החלטת המיסוי, נקבעו הוראות אופרטיביות ליישום החלטת המיסוי לרבות הוראות למקרה של הפרה בעתיד של מגבלת תום התקופה וכן הוראות ספציפיות לעניין החברה והנאמן, כגון: אישור מצגי החברות ומכתב אישור של החברות להסכמתן לתנאי החלטת מיסוי זו.

מלא פרטיך וניצור עמך קשר בהקדם!

© כל הזכויות שמורות לישועה נחמני - ייעוץ מס והשקעות
אין לראות במפורט לעיל כהמלצה כלשהי ו/או כתחליף לייעוץ מקצועי.
Call Now Button
שינוי גודל גופנים
ניגודיות