דף הבית
החלטות מיסוי
החלטות מיסוי אופציות
אופציות – החלטת מיסוי בהסכם 59/08

אופציות – החלטת מיסוי בהסכם 59/08

שינוי תוספת המימוש בגין מנגנוני התאמה ייחודים שבתוכנית

העובדות
  1. חברה פרטית תושבת ישראל (להלן: "החברה"), הקצתה אופציות בלתי סחירות לעובדיה לפי תכנית שהגישה לפקידה השומה (להלן: "התוכנית"), ובהתאם להוראות סעיף 102 לפקודת מס הכנסה (להלן: "הפקודה") במסלול רווח הון באמצעות נאמן (להלן: "המסלול ההוני").
  2. במסגרת התכנית, נקבעו מספר מנגנוני התאמת מחיר המימוש של האופציות, וביניהם: התאמה בעת חלוקת דיבידנד, בעת חלוקת מניות הטבה ובעת הנפקת זכויות (להלן: "מנגנוני ההתאמה"), וזאת במהלך תקופה שלאחר הקצאת כתבי האופציה לעובדים אך לפני מועד מימושם, כמו כן נקבע גם מנגנון התאמה במקרה בו החברה תחליטעל תשלום דמי ניהול.
  3. במקרה של תשלום דמי ניהול ע"י החברה, יופחת מחיר המימוש בגין כל כתב אופציה שטרם מומשה, בסכום שיהיה שווה לערך דמי הניהול ששולמו ובניכוי מגן מס החברות ("להלן: "מנגנון ההתאמה הייחודי").

פרטי הבקשה

התבקשנו לאשר כי מנגנוני ההתאמה אשר בתכנית, לרבות מנגנון ההתאמה הייחודי, עומדים בתנאי סעיף 102 לפקודה והכללים מכוחו.

הסדר המס ותנאיו

  1. נקבע כי ככלל הכללת מנגנוני התאמה במסגרת התכנית תעמוד בתנאי סעיף 102 לפקודה והכללים שמכוחה.
  2. יחד עם זאת, ביחס למנגנון ההתאמה הייחודי, נקבע כי הוא אינו עומד בתנאי הוראות סעיף 102 לקפודה שכן מדובר בפעולה תוצאתית אשר מוצאת את ביטויה בדוח רווח והפסד ולא מדובר בשינוי בהון החברה.
  3. כמו כן, במסגרת החלטת המיסוי, נקבעו הוראות אופרטיביות ליישום החלטת המיסוי לרבות הוראות למקרה של הפרה ןכן הוראות ספציפיות לעניין החברה והנאמן כגון אי התרת הוצאות, מגבלות שונות, אישור מצגי החברה ומכתב אישור להסכמתה לתנאי החלטת מיסוי זו.

מלא פרטיך וניצור עמך קשר בהקדם!

© כל הזכויות שמורות לישועה נחמני - ייעוץ מס והשקעות
אין לראות במפורט לעיל כהמלצה כלשהי ו/או כתחליף לייעוץ מקצועי.
Call Now Button
שינוי גודל גופנים
ניגודיות