דף הבית
החלטות מיסוי
החלטות מיסוי אופציות
אופציות – החלטת מיסוי בהסכם 5874/14

אופציות – החלטת מיסוי בהסכם 5874/14

מנגנון רכישה עצמית

העובדות:

1.      חברה ציבורית תושבת ישראל (להלן: "החברה") הקצתה מכוח תוכנית תגמול אופציות ויחידות השתתפות למניות (להלן יחדיו: "אופציות") לעובדים, שאינם בעלי שליטה, בהקצאות באמצעות נאמן בהתאם להוראות מסלול רווח הון שבסעיף  102 לפקודה (להלן: "אופציות 102 הוני").

2.      בשנים 2008-2009 רכשה החברה עצמה את מניותיה באמצעות מערך הסליקה בבורסה (להלן: "מניות רדומות"). על מנת להפחית את דילול האחזקה של בעלי המניות בחברה בעת מימוש האופציות על ידי העובדים, בכוונת החברה להקצות לעובדים מניות מתוך המניות הרדומות, במקום הנפקת מניות חדשות של החברה. בהקשר זה מציינת ומצהירה החברה כדלקמן:

2.1    המניות שנרכשו ברכישה עצמית, תיחשבנה כמניות רדומות. כאמור, בכוונת החברה להקצות מהן לעובדים כאשר יחליטו לממש את האופציות למניות החברה במסגרת תוכנית התגמול, במקום הנפקת מניות חדשות של החברה. בהתאם לקבוע בסעיף  308 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות"), מניות רדומות הן מניות המצויות בבעלות החברה, אינן מקנות זכויות כשלהן (היינו, אינן מקנות זכויות הצבעה או זכויות הוניות כלשהן) והחברה ממילא רשאית לבטלן.2.2    אין הבדל מבחינת הטיפול החשבונאי בהעברת המניות הרדומות בעת מימוש האופציות בהשוואה להקצאת מניות על ידי החברה.

2.3    החברה מצהירה כי בהתאם להנחות שנלקחו בחשבון בעת גיבוש עקרונות הקצאת המניות הרדומות, השימוש במנגנון זה יבטיח כי המניות, שנרכשו ברכישה העצמית על ידי החברה כאמור לעיל, הוחזקו על ידי החברה לפחות למשך 18 חודשים לפני שתועברנה לידי העובדים כנגד מימוש האופציות.

2.4    בהתאם להצהרת החברה (1) החברה לא רכשה מניות שנבעו ממימוש אופציות בהתאם לתוכנית התגמול ישירות מידי הניצעים, אלא החברה רכשה מניות רק במסגרת מערך הסליקה בבורסה; (2) ניצע לא מכר ולא ימכור ישירות לחברה מניות שנבעו ממימוש אופציות 102 הוני שהוקצו לו מכוח תוכנית התגמול.

2.5    עלות הרכישה העצמית של המניות הרדומות, לא תהווה הוצאה או מחיר מקורי של החברה לצורכי מס בעת הנפקת האופציות 102 הוני או העברת המניות לעובדים.

2.6    בתוכנית ו/או בכל חוזה התקשרות אחר עם העובדים, לא קיימת האפשרות לבצע שימוש באופציות מסוג Put ו/או Call, לשם מימוש האופציות או המניות שיוקצו מכוחן.

2.7    יובהר כי הרכישה העצמית אינה משנה את סיווג תוכנית האופציות לצרכים חשבונאיים, והתוכנית תמשיך להיות מסווגת כתוכנית הונית על פי FAS123R לפי כללי החשבונאות האמריקאיים ו/או תקן 24 של המוסד לתקינה חשבונאית בישראל IFRS2 של המוסד לתקני חשבונאות בינלאומיים, ולא תסווג כתוכנית התחייבותית לרבות הענקת יחידות פאנטום לעובדים.

הבקשה:לאשר כי על האופציות שתמומשנה למניות מתוך המניות הרדומות יחולו כל הוראות מסלול רווח הון שבסעיף  102 לפקודה וכי העברת המניות הרדומות מאת החברה לעובדים בעת מימוש האופציות 102 הוני למניות, לא תהווה אירוע מס לחברה ותיחשב כהקצאת מניות על ידי החברה.

תמצית הסדר המס ותנאיו:

1.      אישור תוכנית התגמול כתוכנית שהוגשה בהתאם לסעיף  102(ב) לפקודה כפוף לכך שהמניות הרדומות נרכשו ונחשבו למניות רדומות, במהלך תקופה שלא תפחת מ-18 חודשים לפני שתועברנה לידי העובדים כנגד מימוש האופציות כאמור לעיל.

2.      העברת המניות הרדומות, שנרכשו על ידי החברה, לעובדים מהחברה בעת מימוש האופציות 102 הוני למניות שהוקצו להם מכוח תוכנית התגמול, לא תהווה אירוע מס לחברה ולא תיחשב כמכירה אלא כהקצאה של מניות על ידי החברה.

3.      השימוש במנגנון מניות רדומות כמתואר לעיל, והענקת המניות מתוך המניות הרדומות על ידי החברה בעת מימוש האופציות 102 הוני, לא יפגום בטיפול המס באופציות 102 הוני לפי סעיף  102(ב) לפקודה, לפי העניין.

4.      החברה לא תדרוש כל הוצאה בגין הנפקת המניות הרדומות נשוא החלטת מיסוי זו, לרבות שכ"ט מקצועי הקשור בהנפקתן. יובהר, כי סעיף זה יחול גם אם העובדים ו/או החברה יפרו את התחייבויותיהם כאמור בהחלטת מיסוי זו. כמו כן, יובהר כי במועד מימוש אופציות אלה על ידי העובדים לא תדרוש החברה כל הוצאה, למעט בהתאם להוראות סעיף  102(ד) לפקודה. למען הסר ספק יובהר כי, עלות רכישת המניות הרדומות לא תהווה הוצאה בחברה בעת הנפקת המניות לעובדים.

5.      כמו כן, במסגרת החלטת המיסוי, נקבעו הוראות אופרטיביות נוספות ליישום החלטת המיסוי לרבות הוראות למקרה של הפרה וכן הוראות ספציפיות לעניין החברה והנאמן כגון: ביאורים בדוחות הכספיים ובדוחות התאמה למס, אי התרת הוצאות, מגבלות שונות, אישור מצגי החברות ומכתב אישור של החברות להסכמתן לתנאי החלטת מיסוי זו.

מלא פרטיך וניצור עמך קשר בהקדם!

© כל הזכויות שמורות לישועה נחמני - ייעוץ מס והשקעות
אין לראות במפורט לעיל כהמלצה כלשהי ו/או כתחליף לייעוץ מקצועי.
Call Now Button
שינוי גודל גופנים
ניגודיות