דף הבית
החלטות מיסוי
החלטות מיסוי אופציות
אופציות – החלטת מיסוי בהסכם 5359/15

אופציות – החלטת מיסוי בהסכם 5359/15

מימוש אופציות במנגנון מימוש נטו במסלול הכנסת עבודה- החלטת מיסוי בהסכם

העובדות:

1.      חברה ציבורית תושבת ישראל (להלן: "החברה"), אשר במהלך השנים הקצתה אופציות למניותיה בהתאם לתכנית האופציות של החברה (להלן: "תכנית האופציות"), לעובדי החברה שאינם "בעלי שליטה" כהגדרת המונח בסעיף 102 לפקודה (להלן: "העובדים"), בהקצאה באמצעות נאמן במסלול הכנסת עבודה שבסעיף 102 לפקודה (להלן: "האופציות").

2.      ע"פ תנאי תכנית האופציות, האופציות תהיינה ניתנות להמרה למניות החברה על בסיס שווי המניות במועד המרת האופציות למניות (מימוש נטו) (להלן: "שיטת ה-Net Exercise"). בשיטת ה- Net Exercise העובד לא משלם בפועל את תוספת המימוש בתמורה להקצאת מניות (להלן: "תוספת המימוש המקורית"), אלא מוקצות לו מניות, ללא תמורה בכמות המשקפת את הרווח הגלום באופציות, במועד המימוש (להלן: "הרווח הגלום"). מספר מניות החברה שיוקצו לעובד בפועל יהא המספר המתקבל מחלוקת הרווח הגלום, במחיר המניה במועד ההמרה.
דוגמא: הקצאה לעובד של 10 אופציות למניות של החברה. תוספת ההמרה היא 20. מחיר מניית החברה במועד ההמרה הוא 100.
סה"כ תוספת ההמרה: 200=20*10
שווי ההטבה הגלום: 800=1000-200
סך המניות המוקצות: 8=800/100
אם הנתונים זהים לעיל, אך משולם ערכן הנקוב של המניות בסך 1 ש"ח למניה:
סך המניות המוקצות (בקירוב): 8=(100-10)/800

3.      בתכנית האופציות ו/או בכל חוזה התקשרות אחר עם העובדים, לא קיימת או תהא קיימת האפשרות לבצע שימוש באופציות מסוג Put ו/או Call, לשם מימוש האופציות והמניות שיוקצו מכוחן, למעט בכפוף לאישור מראש של המחלקה המקצועית של רשות המסים בתנאים שיקבעו.

4.      יודגש כי מנגנון ה-Net Exercise נקבע מראש בתכנית האופציות ויישומו יבוצע בהתאם לקבוע בתכנית האופציות.

5.      הוצהר כי האופציות המוענקות תחת תכנית האופציות מסווגת לצרכים חשבונאיים, כהענקה הונית (המסולקת במכשירים הוניים) על פי ASC718 לפי כללי החשבונאות האמריקאיים, על פי IFRS2 לפי התקינה הבינלאומית ועל פי תקן מס' 24 של המוסד לתקינה חשבונאית בישראל, ולא כתכנית התחייבותית (המסולקת במזומנים).

הבקשה:

קביעת הסדר המס אשר יחול על המרת אופציות למניות בשיטת הNet Exercise.

תמצית הסדר המס ותנאיו:

1.      המרת האופציות למניות בשיטת הNet Exercise לא תהווה אירוע מס או הפרת הוראות סעיף 102 לפקודה בכפוף לעמידה בתנאי החלטת המיסוי.

2.      מועד אירוע המס יחול ב"מועד המימוש" כהגדרת המונח בסעיף 102(א) לפקודה.

3.      סך הרווח שינבע לעובד במועד המימוש, יחויב במס כהכנסת עבודה לפי סעיף 2(2) לפקודה וימוסה על פי שיעורי המס הקבועים בסעיף 121 לפקודה.

4.      יודגש, כי באם מועד המימוש נטו יהא לפני "תום התקופה", כהגדרת המונח בסעיף 102(א) לפקודה (להלן: "תום תקופה"), אזי ינוכה המס לפי הגבוה משני אלו: (א) המס שהיה חל במועד ההקצאה, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית ממועד ההקצאה ועד מועד התשלום; (ב) המס החל במועד המימוש. וזאת בהתאם לכלל 7 לכללי מס הכנסה (הקלות מס בהקצאת מניות לעובדים), התשס"ג- 2003.

5.      באם, במועד ההמרה, מוקצות לעובד שהמיר מניותיו בשיטת המימוש נטו כמות מניות הגבוהה מזו המחושבת על פי הדוגמה לעיל, יראו בכל שווי כמות המניות העודפת ביום המימוש כהכנסת עבודה אשר תמוסה, במועד קבלת המניות, עפ"י שיעורי המס הקבועים בסעיף 121 לפקודה, אלא אם בחרה החברה להקצות את כמות המניות העודפת בהתאם להוראות סעיף 102(ב)(1) לפקודה.

6.      כמו כן, במסגרת החלטת המיסוי, נקבעו הוראות אופרטיביות ליישום החלטת המיסוי לרבות במקרה של הפרה וכן הוראות ספציפיות לעניין החברה והנאמן כגון: ביאורים בדוחות הכספיים ובדוחות התאמה למס, אישור מצגי החברות ומכתב אישור של החברות להסכמתן לתנאי החלטת מיסוי זו.

מלא פרטיך וניצור עמך קשר בהקדם!

© כל הזכויות שמורות לישועה נחמני - ייעוץ מס והשקעות
אין לראות במפורט לעיל כהמלצה כלשהי ו/או כתחליף לייעוץ מקצועי.
Call Now Button
שינוי גודל גופנים
ניגודיות