דף הבית
החלטות מיסוי
החלטות מיסוי אופציות
אופציות – החלטת מיסוי בהסכם 5286/13

אופציות – החלטת מיסוי בהסכם 5286/13

מנגנון התאמת תוספת המימוש

העובדות:

1.      חברה פרטית תושבת ישראל (להלן: "החברה"), מעניקה לעובדיה אופציות למניות חברה אם ("החברה המקצה"), שהינה חברה תושבת חוץ שמניותיה אינן רשומות למסחר בבורסה (להלן: "האופציות").

2.      עובדי החברה אינם "בעלי שליטה" כמשמעותם בסעיף  102(א) לפקודה (להלן: "העובדים").

3.      החברה בחרה להקצות את האופציות במסגרת הקצאה באמצעות נאמן במסלול רווח הון, כאמור בסעיף  102(ב)(2) לפקודה, וזאת מכוח החלטת דירקטוריון החברה (להלן: "אופציות 102 הוני").

4.      תוכנית ההקצאה עומדת בכל הוראות סעיף  102 לפקודה והכללים מכוחו, לרבות בכל הנוגע לתקופת החסימה, הקצאה על שם נאמן והמגבלה לבצע כל פעולה במניות בטרם ישולם המס בגינן (להלן:"התוכנית").

5.      התוכנית כוללת בין היתר מנגנון התאמה כך שבעת ההקצאה נקבע מראש מנגנון התאמה קבוע לתוספת המימוש על פיו תוספת המימוש גדלה ב-8% מידי שנה בשנה (להלן: "מנגנון ההתאמה").

6.      מנגנון ההתאמה נועד לתמרץ את עובדי החברה ליזום, לקדם ולהוביל את הארגון לכיוון של צמיחה מואצת מעבר לשיעור הצמיחה הרגיל של החברה.

7.      לעניין תקן חשבונאות 24 ו-IFRS2: החלת מנגנון ההתאמה בידי החברה אינו ישנה את סיווג העסקאות תשלומי מבוססי מניות מסילוק במכשירים הוניים לסילוק במזומן.

הבקשה:

לאשר כי החלת מנגנון ההתאמה בתוכנית עומד בכללי הוראות סעיף  102 לפקודה.

תמצית הסדר המס ותנאיו:

1.      ככלל, נקבע כי החלת מנגנון ההתאמה עומד בהוראות סעיף  102 לפקודה – הקצאה באמצעות נאמן במסלול רווח הון. וזאת בכפוף לתנאים הבאים בלבד:

1.1    אחוז השינוי (8%) הוא קבוע ולא ניתן לשנותו במהלך כל חיי האופציה.
1.2    אחוז השינוי (8%) מתפלג באופן אחיד על פני כל התקופה (ברמה היומית), כך שבמקרה בו מועד ההמרה חל באמצע התקופה תוספת המימוש עלתה באותה שנה ב-4%.
1.3    אחוז השינוי (8%) הקבוע במנגנון ההתאמה יהא קבוע גם ביחס להענקות עתידיות, מכוח תוכנית ההקצאה הרלוונטית.
2.      המס בגין האופציות 102 הוני, יחושב, ינוכה במקור וישולם רק במועד המימוש שלהן כהגדרתו בסעיף  102(א) לפקודה.3.      לעניין "תום תקופה", כהגדרת המונח בסעיף  102(א) לפקודה, יראו במועד המקורי של הקצאת האופציות 102 הוני, כמועד ההקצאה.

4.      אם כתוצאה מהפעלת מנגנון ההתאמה, יוקצו לעובדים מניות בכמות העולה על כמות האופציות, ו/או אם יוקצו מניות הטבה לבעלי מניות מימוש 102 הוני, יראו אותן כמניות המימוש לכל דבר ועניין, לרבות לעניין תום תקופת החסימה בגינן שתימדד ממועד הקצאת האופציות המקורי.

5.      מובהר כי אם החברה המקצה תירשם בבורסה לניירות ערך, יחושב המרכיב הפירותי כמשמעותו בסעיף  102(ב)(3) בהתקיים הוראותיו ביחס לתוספת המימוש כפי שנקבעה במועד ההקצאה ללא מנגנון ההתאמה.

6.      כמו כן במסגרת החלטת המיסוי, נקבעו הוראות אופרטיביות ליישום החלטת המיסוי, וכן הוראות ספציפיות לעניין החברה והנאמן כגון: ביאורים בדוחות הכספיים ובדוחות התאמה למס, אישור מצגי החברות ומכתב אישור של החברות להסכמתן לתנאי החלטת מיסוי זו.

מלא פרטיך וניצור עמך קשר בהקדם!

© כל הזכויות שמורות לישועה נחמני - ייעוץ מס והשקעות
אין לראות במפורט לעיל כהמלצה כלשהי ו/או כתחליף לייעוץ מקצועי.
Call Now Button
שינוי גודל גופנים
ניגודיות