דף הבית
החלטות מיסוי
החלטות מיסוי אופציות
אופציות – החלטת מיסוי בהסכם 52/07

אופציות – החלטת מיסוי בהסכם 52/07

התאמת אופציות בתכנית לפי סעיף 102 לפקודה בגין איחוד או פיצול הון מניות

עובדות:

1.      חברה ציבורית תושבת ישראל הנסחרת בבורסה בישראל (להלן: "החברה"), הקצתה לעובדיה ולעובדי החברות הבנות שלה (שהן תושבות ישראל) (להלן: "העובדים"), אופציות הניתנות למימוש למניותיה, בהתאם להוראות סעיף  102 לפקודה במסלול רווח הון במסגרת הקצאה באמצעות נאמן.

2.      בתקופה הקרובה עומדת החברה לבצע שינויים במבנה ההון שלה מבלי לשנות את חלקו היחסי של כל בעל מניות, בדרך של חלוקת מניות החברה למספר קטן יותר של מניות (להלן: "איחוד הון מניות (reverse stock split)") או בדרך של חלוקת מניות החברה למספר גדול יותר של מניות (להלן: "פיצול הון מניות (Stock split)"), ולשם כך עליה לבצע התאמה של כל כתבי האופציה כך שבעלי האופציות אינם יצאו נפסדים או מרווחים לעומת בעלי המניות (להלן: "מנגנון ההתאמה").

3.      מנגנון ההתאמה נקבע על מנת לשמר את שווי ההטבה של העובדים, כפי שנקבע במועד ההקצאה.

4.      מנגנון ההתאמה בוצע לגבי כלל מחזיקי האופציות, קרי, לא רק לעובדים אלא גם למחזיקי אופציות אחרים, לרבות אילו מקרב הציבור.

5.      החברה לא רשמה הוצאה בספרים בגין ההטבה הנוספת לעובדים.

פרטי הבקשה:

קביעת הסדר המס שיחול על האופציות בשל יישום מנגנון ההתאמה.

החלטת המיסוי ותנאיה:

1.      ככלל, ביצוע מנגנון ההתאמה בתוכנית לגבי האופציות, כשלעצמו, לא יהווה הפרה של כללי התוכנית או אירוע מס במישור העובדים ו/או במישור החברה.

2.      יחד עם זאת, במידה ומנגנון ההתאמה בתוכנית מטיב עם העובדים ביחס למנגנון ההתאמה בבורסה, הרי שההפרש ייחשב בידי העובדים כמרכיב של הכנסת עבודה ויתווסף למרכיב העבודה הפירותי המסווג כהכנסת עבודה לפי סעיף  102(ב)(3) לפקודת מס הכנסה.

3.      כמו כן, במסגרת החלטת המיסוי, נקבעו הוראות אופרטיביות ליישום החלטת המיסוי לרבות הוראות למקרה של הפרה וכן הוראות ספציפיות לעניין החברה והנאמן כגון: ביאורים בדוחות הכספיים ובדוחות לצורכי מס, אי התרת הוצאות, מגבלות שונות, אישור מצגי החברות ומכתב אישור של החברות להסכמתן לתנאי החלטת מיסוי זו.

מלא פרטיך וניצור עמך קשר בהקדם!

© כל הזכויות שמורות לישועה נחמני - ייעוץ מס והשקעות
אין לראות במפורט לעיל כהמלצה כלשהי ו/או כתחליף לייעוץ מקצועי.
Call Now Button
שינוי גודל גופנים
ניגודיות