דף הבית
החלטות מיסוי
החלטות מיסוי אופציות
אופציות – החלטת מיסוי בהסכם 4936/12

אופציות – החלטת מיסוי בהסכם 4936/12

מועד הפקיעה

העובדות

1. חברה תושבת ישראל, אשר מניותיה רשומות למסחר בבורסה לני"ע (להלן: "החברה") העניקה, בין היתר, אופציות לא סחירות להמרה למניותיה (להלן: "האופציות"), לעובדי החברה אשר אינם "בעלי שליטה" כמשמעותם בסעיף 102(א) לפקודה (להלן: "העובדים").

2. האופציות בעלות תקופת פקיעה העולה על ארבע שנים.

3. החברה בחרה להקצות את האופציות במסגרת הקצאה באמצעות נאמן במסלול רווח הון, כאמור בסעיף 102(ב)(2) לפקודה, וזאת מכוח החלטת דירקטוריון החברה.

4. החברה קיבלה בעבר, מהחטיבה המקצועית ברשות המיסים, שתי החלטות מיסוי בעניין מימוש נטו ובעניין מנגנוני התאמה (להלן ביחד: "החלטות המיסוי"). מנגנוני ההתאמה נקבעו על מנת לשמר את שווי ההטבה של העובדים, בגין השינוי במבנה ההון של החברה כתוצאה מחלוקת דיבידנדים, מניות ההטבה, זכויות ושינויים בהון החברה.

5. מנגנוני ההתאמה בוצעו לגבי כלל מחזיקי האופציות, לרבות לנותני שירותים ולמשקיעים.

6. החברה לא רשמה הוצאה בספרים בגין הטבה נוספת לעובד כתוצאה מישום מנגנוני ההתאמה.

7. החברה מתעתדת לרשום למסחר את האופציות שהוקצו, בין היתר, לעובדיה, ברם רשות ניירות הערך דורשת כחלק מתנאי הרישום למסחר שתקופת חיי האופציות, לא תעלה על 4 שנים ממועד הרישום כאמור.

הבקשה

אישור כי הקטנת תקופת חיי האופציות ל- 4 שנים (במקרה הנדון חצי שנה), לא תפגע בהסדרי המס, כפי שנקבעו בהחלטות המיסוי.

תמצית הסדר המס ותנאיו

1. נקבע כי הקטנת תקופת חיי האופציות, כתוצאה מדרישת רשות ני"ע, לא תהווה הפרה של הוראות סעיף 102 לפקודה והכללים מכוחו.

2. הסדר המס כפי שנקבעו בהחלטות המיסוי חמשיכו לחול על כלל האופציות, לרבות האופציות שהוקצו לעובדים תחת הוראות סעיף 102 לפקודה, גם לאחר הקטנת חיי האופציה והעמדתם על 4 שנים במועד רישומן למסחר בבורסה לני"ע.

3. כמו כן, במסגרת החלטת המיסוי, נקבעו הוראות אופרטיביות ליישום החלטת המיסוי לרבות הוראות למקרה של הפרה וכן הוראות ספציפיות לעניין החברה והנאמן כגון: ביאורים בדוחות הכספיים ובדוחות לצרכי מס, אי התרת הוצאות, מגבלות שונות, אישור מצגי החברות ומכתב אישור של החברות להסכמתן לתנאי החלטת מיסוי זו.

מלא פרטיך וניצור עמך קשר בהקדם!

© כל הזכויות שמורות לישועה נחמני - ייעוץ מס והשקעות
אין לראות במפורט לעיל כהמלצה כלשהי ו/או כתחליף לייעוץ מקצועי.
Call Now Button
שינוי גודל גופנים
ניגודיות