דף הבית
החלטות מיסוי
החלטות מיסוי אופציות
אופציות – החלטת מיסוי בהסכם 3007/11

אופציות – החלטת מיסוי בהסכם 3007/11

אופן חישוב רווח ההון בידי העובד

העובדות

1. חברה פרטית תושבת ישראל (להלן: "החברה"). אשר 100% ממניותיה מוחזות ע"י חברה ציבורית תושבת ארה"ב, אשר מניותיה נסחרות בבורסת הנאסד"ק (להלן: "החברה המקצה").

2. החברה המקצה מקצה לעובדי החברה מעת לעת אופציות הניתנות למימוש למניות החברה המקצה, ושאת בהתאם להוראות סעיף 102 לפקודת מס הכנסה, כנוסחו לאחר תיקון 132 לפקודת מס הכנסה (להלן: "מניות 102", "הפקודה"), במסלול רווח הון במסגרת הקצאה באמצעות נאמן.

3. מניות החברה המקצה נקובות בדולר (ארה"ב) ותוספת המימוש הנקובה באופציות המוקצות לעובדים נקובות בדולר (ארה"ב).

4. כל האופציות הופקדו במועד הקצאתן בידי הנאמןכמשמעותו בסעיף 102 לפקודה.

הבקשה

אופן חישוב שווי ההטבה במונחי ש"ח, כאשר התמורה ותוספת המימוש נקובות במט"ח.

החלטת המיסוי ותנאיה

1. לצורך חישוב שווי ההטבה, כהגדרתו בסעיף 102(א) לפקודה, תתורגם התמורה המתקבלת במט"ח ממכירת המניות או שווי המניה (במקרה בו מועברות המניות מהנאמן לידי העובד), לפי העניין, במועד המימוש, בהתאם לשערו היציג של המטבע, כהגדרת המונח בכללי מס הכנסה (המרה לשקלים חדשים של סכומים שמקורם מחוץ לישראל), התשס"ד – 2003 (להלן: "תקנות ההמרה"), וזאת במועד מימוש האופציות ו/או המניות, כהגדרת המונח בסעיף 102(א) לפקודה.

2. ההוצאות בהן נשא הניצע, לרבות עמלות שונות, יחשבו כהוצאות שהוציא העובד בשל המכירה, (להלן: "הוצאות המכירה"), כמשמעותן בהגדרת המונח שווי הטבה בסעיף 102(א) לפקודה, ולכן יופחתו מסך התמורה לצורך חישוב שווי ההטבה בדי העובד וחבות המס הנגזרת ממנו.

3. ביחס לעמלות המרת מט"ח לש"ח, הרי שאלו יחשבו הכחלק מהוצאות המכירה כאמור, ובלבד ותמורת המכירה, כולה או חלקה, הומרה לשקלים חדשים בתוך 7 ימי עסקים מהמועד שבה התקבלה בידי הנאמן ו/או החברה, לפי העניין.

4. במקרה בו התמורה כולה או חלקה, אינה מומרת לש"ח, יחושב סכום חבות המס לתשלום, בהתאם לשער ההמרה של המט"ח בפועל בו הומר סכום חבות המס המונחי מט"ח לשקלים חדשים ובלבד וההמרה כאמור לשלקלים חדשים בוצעה תוך 7 ימי עסקים מהמועד שבה התקבלה בידי הנאמן ו/או החברה, לפי העניין.

5. הנאמן ו/או החברה, לפי העניין, יהיו אחראים על יישום הוראות הודעה זו בכל מקרה בו יחשבו את שווי ההטבה, וישמרו את הנתונים באופן מסודר וברור, כך שפקיד השומה יוכל לקבלם לשם ביקורת, בהתאם לדרישה מצידו.

6. למען הסר ספק, יובהר כי החברה ו/או הנאמן אשר יאמצו ההוראות המפורטות בהנחיה זו, יחולו הוראות הנחיה זו על כל מימושי המניות מאותו המועד ואילך והחברה ו/או הנאמן, לפי העניין, לא יהיו רשאים לבחור אחרת ו/או לחזור בהן מבחירתן זו.

7. האמור לעיל כפוף לכל שינוי, ככל ויהיה בנושא זה, במסגרת הוראות סעיף 102 לפקודה ו/או בכללי מס הכנסה (הקלות מס בהקצאת אופציות לעובדים), התשס"ג – 2003 ו/או בהוראות המחלקה המקצועית של רשות המסים.

מלא פרטיך וניצור עמך קשר בהקדם!

© כל הזכויות שמורות לישועה נחמני - ייעוץ מס והשקעות
אין לראות במפורט לעיל כהמלצה כלשהי ו/או כתחליף לייעוץ מקצועי.
Call Now Button
שינוי גודל גופנים
ניגודיות