דף הבית
החלטות מיסוי
החלטות מיסוי אופציות
אופציות – החלטת מיסוי בהסכם 2983/13

אופציות – החלטת מיסוי בהסכם 2983/13

אופציות למניות בכורה מסוגים שונים

העובדות:

1.      כל מניותיה של חברה פרטית תושבת ישראל (להלן: "החברה") מוחזקות על ידי חברה פרטית תושבת חוץ (להלן: "החברה האם").

2.      החברה האם העניקה אופציות להמרה למניותיה (להלן: "האופציות"), לעובדי החברה אשר אינם "בעלי שליטה" כמשמעותם בסעיף  102(א) לפקודה (להלן: "העובדים"), במסגרת הקצאה באמצאות נאמן במסלול רווח הון, כאמור בסעיף  102(ב)(2) לפקודה.

3.      תוכנית ההקצאה עומדת בכל הוראות סעיף  102 לפקודה והכללים מכוחו, לרבות בכל הנוגע לתקופת החסימה, הקצאה על שם נאמן והמגבלה לבצע כל פעולה במניות בטרם ישולם המס בגינן.

4.      בנוסף, לחברה האם תוכנית אופציות למניות בכורה מכוחה הוקצו לאחד מהעובדים אופציות למניות בכורה מסוג A (להלן: "אופציות בכורה A") ובגינן קיבלה החברה החלטת מיסוי בהסכם מרשות המסים (להלן: "החלטת מיסוי ראשונה").

5.      לימים הקצתה החברה האם לעובד נוסף אופציות למניות בכורה מסוג B (להלן: "אופציות בכורה B") ותכננה הקצאות לעובדים נוספים ובגין אופציות בכורה אלו קיבלה החברה החלטת מיסוי בהסכם מרשות המסים (להלן: "החלטת המיסוי השנייה"). כל האופציות שבידי העובדים תחת החלטת המיסוי השנייה הן אופציות בכורה B.

6.      לאור הטענה שעלולה להישמע כי האופציות בכורה A תחת החלטת המיסוי הראשונה הן מסוג שונה של אופציות בכורה B שהן תחת החלטת המיסוי השנייה, וכך הלכה למעשה יש בחברה עובדים עם שני סוגים שונים של אופציות למניות בכורה, בכוונת החברה לאחד את תנאי האופציות למניות בכורה משני הסוגים הנ"ל כך שאופציות בכורה B יבוטלו ותחתן יוקצו לעובדים אופציות בכורה A.

הבקשה:

לאשר כי החלפת האופציות בכורה B באופציות בכורה A, לא יהיה אירוע מס ויחול רצף מס.

תמצית הסדר המס ותנאיו:

1.      ככלל, החלפת האופציות בכורה B באופציות בכורה A (להלן: "האופציות החדשות") תהווה אירוע מס, הן במישור החברה, לעניין חבות ניכוי המס במקור, והן במישור העובדים. עם זאת, חבות המס בשל אירוע זה תחושב, תנוכה במקור ותשולם רק בגין האופציות החדשות, במועד מימושן בפועל (כהגדרתו בסעיף 102(א) לפקודה, להלן:"מועד המימוש") של האופציות החדשות.

2.      מועד הפניה לקבלת החלטת מיסוי בהסכם מרשות המסים ייחשב כמועד ההקצאה כמשמעותו בסעיף  102 לפקודה לכל דבר ועניין (להלן: "מועד ההקצאה"), לגבי כל האופציות החדשות, לרבות לעניין תום התקופה כהגדרתה בסעיף  102 לפקודה (להלן: "תום התקופה") וחישוב שווי ההטבה הפירותי שבסעיף  102(ב)(3) לפקודה, ככל ומניות חברת האם יירשמו למסחר בתום 90 ימים ממועד ההקצאה כאמור.

3.      על האופציות החדשות יחולו הוראות מסלול ההוני רווח הון –  סעיפים 102(ב)(2), 102(ב)(3) ו-102(ב)(4) לפקודה לכל דבר ועניין. כמו כן, יחולו על האופציות החדשות ועל הקצאות עתידיות נוספות של אופציות בכורה A לעובדים (כהגדרתם בסעיף  102 לפקודה) כל התנאים וההוראות שנקבעו בהחלטת המיסוי השנייה.

4.      כמו כן במסגרת החלטת המיסוי, נקבעו הוראות אופרטיביות ליישום החלטת המיסוי, וכן הוראות ספציפיות לעניין החברה והנאמן כגון – ביאורים בדוחות הכספיים ובדוחות ההתאמה למס, אישור מצגי החברות ומכתב אישור של החברות להסכמתן לתנאי החלטת מיסוי זו.

מלא פרטיך וניצור עמך קשר בהקדם!

© כל הזכויות שמורות לישועה נחמני - ייעוץ מס והשקעות
אין לראות במפורט לעיל כהמלצה כלשהי ו/או כתחליף לייעוץ מקצועי.
Call Now Button
שינוי גודל גופנים
ניגודיות