דף הבית
החלטות מיסוי
החלטות מיסוי אופציות
אופציות – החלטת מיסוי בהסכם 2541/12

אופציות – החלטת מיסוי בהסכם 2541/12

הקצאת אופציות למניות בכורה- הבהרה להחלטת מיסוי 1941/09

העובדות

1. חברה פרטית תושבת ישראל (להלן: "החברה"), אשר כל מניותיה מוחזקות בידי חברה פרטית תושבת ארה"ב (להלן: "החברה האם"). החברה האם הקצתה לעובדי החברה, שאינם בעלי שליטה, כהגדרת המונח בסעיף 32(9) לפקודת מס הכנסה (להלן: "העובדים", "הפקודה" בהתאמה), אופציות הניתנות למימוש למניותיה הרגילות (להלן: "מניות רגילות") בהתאם להוראות סעיף 102 לפקודה, וזאת במסגרת הקצאה באמצעות נאמן במסלול רווח הון (להלן: "המסלול ההוני").

2. האופציות למניות רגילות נמצאות עמוק מחוץ לכסף.

3. בכוונת החברה האם להקצות אופציות נוספות לעובדים בשיעור מסוים מהון המניות של החברה האם, אשר בנןסף לזכויות הקיימות במניות הרגילות, תתווספנה להן גם זכות קדימות בחלוקת התמורה בעסקה עתידית (להלן: "הזכות העודפת", "העסקה", "מניות בכורה" בהתאמה)

4. על מנת לממש את האופציות למניות בכורה, יהיה על העובד לבטל את האופציות למניות רגילות שהוקצו תחת המסלול ההוני, כך שבמידה וימומשו האופציות למניות בכורה (וזאת במידה והן יקנו לעובד סכום העולה על התמורה שיקבל בעסקה בגין האופציות הרגילות), יבוטלו האופציות למניות הרגילות.

5. יודגש, כי מניות הבכורה תקנינה זכות נוספת בעת עסקה כאמור לעיל, בנוסף לשאר הזכויות הקיימות מכוח המניות הרגילות, ולא במקומן. כמו כן יובהר כי:

5.1. מועדי ההבשלה של האופציות למניות הבכורה, אינם קשורים או מותנים, במישרין או בעקיפין, באירוע של עסקה (למעט בתנאים מסויימים, האצה במקרה של עסקה).

5.2. לא תהא אפשרות לבצע באופציות למניות בכורה תמחור מחדש ו/או שינוי בתקופת ההבשלה, בשום שלב שהוא במהלך חייהן (למעט אפשרות להאצה במקרה של עסקה).

5.3. במידה והאופציות למניות בכורה תימכרנה לצד ג', הרי שגם הרוכש יהיה זכאי לזכות העודפת הנוספת. קרי, הזכות העודפת הינה חלק בלתי נפרד מסך הזכויות המוקנות למחזיק באופציות למניות בכורה, לפי העניין.

5.4. במידה ובמועד העסקה, התמורה שתשלם החברה הרוכשת תהא באמצעות מניות ולא במזומן, הרי שהקדימות בחלוקת התמורה לבעלי מניות הבכורה החדשות תתבטא גם בקדימות בקבלת מניות החברה הרוכשת, לפי העניין.

5.5. יודגש כי, בהתאם לחוק החברות בישראל, מניות הבכורה שיתקבלו בעת מימוש האופציות למניות הבכורה לא תסווגנה כמניות רגילות, אלא כמניות בכורה. כמו כן, יובהר כי מניות בכורה אלה אינן מסווגות בהתאם לחוק החברות בישראל כמניות נדחות, מניות הנהלה או מניות יסוד.

5.6. בתכנית האופציות ו/או בכל חוזה התקשרות אחר עם העובדים, לא קיימות האפשרות לבצע שימוש באופציות מסוג PUT ו/או CALL, לשם מימוש האופציות למניות בכורה, שיוקצו מכוחן.

5.7. מניות הבכורה אינן ניתנות לפדיון.

5.8. הסכום שיתקבל בעת מכירת מניות הבכורה, ייקבע כאחוז מהתמורה העתידית שאינה ידועה עד למועד העסקה, והיא אינה סכום קבוע מראש.

5.9. הנפקת מניות הבכורה תהווה פעולה של הקצאה והגדלת ההון המונפק בחברה, במסגרת ההון הרשום של החברה.

5.10. הזכות העודפת אינה מקנה למי מהעובדים את הזכות לקבל מעל 10% מהתמורה העתידית, בכל סיטואציה שהיא.

5.11. יובהר כי הזכות העודפת אינה משנה את סיווג תכנית האופציות לצרכים חשבונאיים, והתכנית תמשיך להיות מסווגת כתכנית הונית עפ"י: FAS123R של המוסד האמריקני לתקינה חשבונאית ו/או תקן 24 של המוסד לתקינה חשבונאית בישראל ו/או IFRS2 של המוסד לתקני חשבונאות בינלאומיים, ולא תסווג כתכנית התחייבותית לרבות הענקת יחידות פאנטום לעובדים.

פרטי הבקשה:

קביעת הסדר המס אשר יחול על האופציות למניות בכורה.

תמצית הסדר המס ותנאיו:

בכפוף לנכונות ושלמות העובדות כפי שהוצגו על ידכם בסעיף העובדות לעיל, הריני לאשר את הסכם המס כדלקמן:

1. האופציות למניות בכורה תחשבנה כעומדות בתנאי הקצאת אופציות במסלול ההוני ויחולו עליהן הוראות המסלול ההוני לכל דבר ועניין, לרבות לעניין תום התקופה כהגדרתה בסעיף 102 לפקודה.

2. תנאי לאמור לעיל הוא כי התמורה עבור מכירת מניות הבכורה החדשות תועבר מצד ג' (הרוכש) ולא מהחברה האם ו/או ממי שמחזיק שליטה בה.

3. לעניין החלטת מיסוי זו "עסקה" תחשב רק ארוע בו נמכרו הזכויות בחברה לצד ג', במישרין או באמצעות עסקת מיזוג (לא כולל הנפקה בבורסה) ו/או בוצעה כעסקת נכסים שמיד בסמוך אליה, קיבלה החברה האם החלטה לגבי פירוקה. למען הסר ספק יובהר כי, בכל מקרה בו תשתלם תמורה בשל מניות בכורה חדשות, במסגרת ארוע שאינו מוגדר כארוע "עסקה", יסווג חלק מהתמורה העולה על התמורה המיוחסת למניה רגילה של החברה כהכנסת עבודה.

4.  יובהר כי כל תמורה (לרבות תמורות מותנות, ככל ויהיו) שיקבלו העובדים בעסקה בגין האופציות למניות הבכורה שברשותם, מעבר ל"שווי המניה הממוצע" כפי שיקבע בעסקה, תחשב כהכנסת עבודה. לעניין זה, "שווי המניה הממוצע" הינו הסכום המתקבל מחלוקת סך התמורה בעסקה בסך כל כמות המניות והאופציות של החברה האם, השתתפות בעסקה (ללא הבחנה בסוג מניות) בדילול מלא, במועד העסקה.

לדוגמא:

סך התמורה שתשולם במסגרת העסקה:                                                     20,000,000   דולרהתמורה למניה שיקבל כל ניצע בגין מניית מימוש אחת:                                 8  דולר

סך כמות המניות הרגילות בחברה האם:                                                     500,000

סך כמות המניות שהוקצו בגין המרת האופציות למניות רגילות:                       2,000,000

סך כמות מניות הבכורה (מכל הסוגים) בחברה:                                            1,300,000

סך כמות המניות שהוקצו בגין המרת אופציות למניות מימוש (מכל הסוגים):      200,000

"שווי המניה הממוצע":                                                                             5   דולר    (=20,000,000/4,000,000)

מרכיב הכנסת עבודה בגין כל מניה:                                                            3 דולר  (=8-5)

יובהר כי בגין מרכיב הכנסת עבודה כאמור, תותר לחברה הוצאה לצרכי מס, במועד המימוש, באותו סכום.

5. בהמשך לסעיף 4 לעיל, יובהר כי בכל מקרה סכום שישולם לעובד, מעבר לשווי מניית הבכורה שברשותו, כפי שנקבע בעסקה, יסווג כהכנסת עבודה.

6. מוסכם כי במידה והאופציות למניות בכורה ימומשו בתקופה של עד 9 חודשים ממועד הקצאתם, תחשב התמורה כולה עבור הזכות הנוספת כהכנסת עבודה בידי העובד.

7. האופציות תהיינה על שם, ויופקדו אצל הנאמן ממועד הענקתן ועד לתום התקופה לפחות.

8. במועד המימוש, כהגדרתו בסעיף 102(א) לפקודה, יומרו האופציות בעלי הזכות העודפת למניות בכורה אותן תנפיק החברה האם. למען הסר ספק, יובהר כי, מניות הבכורה שיונפקו כתוצאה מהמרת האופציות, לא ירכשו, במישרין או בעקיפין, ע"י החברה או ממי שמחזיק שליטה בה.

9. כמו כן, במסגרת החלטת המיסוי, נקבעו הוראות אופרטיביות ליישום החלטת המיסוי לרבות הוראות למקרה של הפרה בעתיד של מגבלת תום התקופה, הוראות למקרים בהם הון מניות החברה מורכב ממספר סוגים של מניות בכורה בעלי קדימות שונה או בעלי זכויות שונות, אופן קביעת שווי מניות בכורה, וכן הוראות ספציפיות לעניין החברה והנאמן כגון: ביאורים בדוחות הכספיים ובדוחות לצרכי מס, אי התרת הוצאות, מגבלות שונות, אישור מצגי החברות ומכתב אישור של החברה, הנאמן והעובדים להסכמתם לתנאי החלטת מיסוי זו.

מלא פרטיך וניצור עמך קשר בהקדם!

© כל הזכויות שמורות לישועה נחמני - ייעוץ מס והשקעות
אין לראות במפורט לעיל כהמלצה כלשהי ו/או כתחליף לייעוץ מקצועי.
Call Now Button
שינוי גודל גופנים
ניגודיות