דף הבית
החלטות מיסוי
החלטות מיסוי אופציות
אופציות – החלטת מיסוי בהסכם 2515/12

אופציות – החלטת מיסוי בהסכם 2515/12

הארכת מועד פקיעת האופציות

העובדות:

1.   חברה פרטיץ תןשבת ארה"ב (להלן: "חברת האם") מחזיקה בבעלות מלאה בחברה פרטית תושבת ישראל (להלן: "החברה"), אשר החל משנת המס 2003, הקצתה במהלך לעובדים ולנושאי משרה בחברה, אופציות הקצאה באמצעות נאמן במסלול רווח הון בהתאם להוראות סעיף 102 לפקודה (להלן: "אופציות 102 הוני").

2.    כמו כן, עד שנת המס 2003, הקצה החברה האם אופציות לעובדים בהתאם להוראות סעיף 3(ט) לפקודת מס הכנסה (להלן: "אופציות 3(ט)") (אופציות 3(ט) לעובדים ואופציות 102 ייקראו יחדיו להלן: "האופציות").

3.    עם הקצאת האופציות, נקבע כי מועד הפקיעה שלהן יהיה בתום עשר שנים ממועד הקצאתן (להלן: "מועד הפקיעה").

4.    כחלק ממדיניות התגמול הכוללת של החברה, בכוונת להאריך את מועד הפקיעה של כל האופציות אשר הוקצו עד סוף שנת 2004 ושטרם פקעו, כך שמועד הפקיעה יהיה 15 שנים ממועד ההקצאה המקורי של האופציות (להלן: "הארכת מועד הפקיעה"). למעט הארכת מועד הפקיעה כאמור, תנאי ההקצאה המקוריים של האופציות לא ישונו.

5.    בנוסף, למעט הארכת התוקף לא שונו תנאי תכנית האופציות או תנאי כתבי ההקצאה.

6.    הארכת תוקף תכנית האופציות חלה על כלל הוראות התכנית וההקצאות שבוצעו מתוכה.

7.    הארכת התוקף ניתנה לכלל העובדים בחברה למעו עובדים לשעבר של החברה, עובדים בהליכי פרישה או בחל"ת.

הבקשה:

מבוקש כי הארכת מועד פקיעת האופציות לעובדים לא תהווה ארוע מס וכי על האופציות יחול רצף מס.

החלטת המיסוי ותנאיה:

1.    הארכת מועד פקיעת האופציות לא תהווה ארוע מס, הן במישור החברה והן במישור העובדים ויחול רצף מס.

2.    המס בגין האופציות 3(ט) יחושב, ינוכה במקור וישולם בהתאם להוראות סעיף 3(ט)לפקודה, קרי, במועד המרת האופציות למניות.

3.    המס בגין האופציות 102 הוני, יחושב, ינוכה במקור וישולם רק במועד המימוש שלהן כהגדרת המונח בסעיף 102(א) לפקודה (להלן: "מועד המימוש").

4.    לעניין "תום תקופה", כהגדרת המונח בסעיף 102(א) לפקודה, יראו במועד המקורי של הקצאת האופציות 102 הוני, כמועד ההקצאה, כך שתקופת החסימה לא תימנה מחדש מיום הארכת מועד פקיעת האופציות.

5.    כמו כן, במסגרת החלטת המיסוי, נקבעו הוראות אופרטיביות ליישום החלטת המיסוי לרבות הוראות למקרה של הפרה וכן הוראות ספציפיות לעניין החברה והנאמן כגון: ביאורים בדוחות הכספיים ובדוחות התאמה למס, אי התרת הוצאות, מגבלות שונות, אישור מצגי החברות ומכתב אישור של החברות להסכמתן לתנאי החלטת מיסוי זו.

מלא פרטיך וניצור עמך קשר בהקדם!

© כל הזכויות שמורות לישועה נחמני - ייעוץ מס והשקעות
אין לראות במפורט לעיל כהמלצה כלשהי ו/או כתחליף לייעוץ מקצועי.
Call Now Button
שינוי גודל גופנים
ניגודיות