דף הבית
החלטות מיסוי
החלטות מיסוי אופציות
אופציות – החלטת מיסוי בהסכם 1987/11

אופציות – החלטת מיסוי בהסכם 1987/11

הארכת מועד הפקיעה

העובדות

1. חברה ישראלית פרטית (להלן: "החברה"), מחזיקה בתכנית להקצאת אופציות משנת המס 2008 (להלן: "תכנית האופציות"). תכנית האופציות הוגשה לאישורו של פקיד השומה במהלך חודש מרץ 2008.

2. במהלך השנים הקצתה החברה אופציות לעובדיה במסגרת הקצאה באמצעות נאמן במסלול רווח הון, כאמור בסעיף 102 לפקודת מס הכנסה (להלן: "הפקודה") כנוסחו לאחר תיקון 132 לפקודה (להלן: "אופציות 102 הוני").

3. אופציות אשר הוקצו לעובד החברה פקעו ביום 1.4.2010

4. בהתאם להחלטת דירקטוריון החברה מיום 19 לאוגוסט 2010 הוחלט להאריך את תקופת הפקיעה.

5. החברה הצהירה כי כוונתה היתה להאריך את מועד הפקיעה של האופציות עד ליום 1 במאי 2014, ואך ורק בשל טעות טכנית מצד החברה ההחלטה בדבר דחיית מועד הפקיעה אושרה בפועל ע"י דירקטוריון החברה רק ביום 19 באוגוסט 2010.

הבקשה

נבקשכם לקבוע כי הפקיעה והחידוש כאמור אינו מהווה הפרה של הוראות 102 לפקודה.

החלטת המיסוי ותנאיה

1. הריני לאשר כי ככלל, על האופציות תמשכנה לחול כל הוראות סעיף 102 לפקודה, וזאת ממועד הקצאתן בפועל. יחד עם זאת, תקופת החסימה, כמשמעות המונח בסעיף 102 לפקודה, תוארך בשנתיים נוספות החל מיום 19 באוגוסט 2010.

2. כמו כן במסגרת החלטת המיסוי, נקבעו הוראות אופרטיביות ליישום החלטת המיסוי לרבות הוראות למקרה של הפרה וכן הוראות ספציפיות לעניין החברה והנאמן כגון: ביאורים בדוחות הכספיים ובדוחות התאמה למס, אי התרת הוצאות, מגבלות שונות, אישור מצגי החברות ומכתב אישור של החברות להסכמתן לתנאי החלטת מיסוי זו.

מלא פרטיך וניצור עמך קשר בהקדם!

© כל הזכויות שמורות לישועה נחמני - ייעוץ מס והשקעות
אין לראות במפורט לעיל כהמלצה כלשהי ו/או כתחליף לייעוץ מקצועי.
Call Now Button
שינוי גודל גופנים
ניגודיות