דף הבית
החלטות מיסוי
החלטות מיסוי אופציות
אופציות – החלטת מיסוי בהסכם 1836/12

אופציות – החלטת מיסוי בהסכם 1836/12

Stock Appreciation Rights

העובדות

1. מניותיה של חברה פרטית תושבת ישראל (להלן: "החברה") מוחזקות ע"י חברה תושבת חוץ, אשר מניותיה רשומות למסחר בבורסה בארה"ב (להלן: "חברת האם").

2. החברה אם הקצתה לעובדי החברה, אשר אינם בעלי שליטה" כמשמעותם בסעיף 102(א) לפקודה (להלן: "העובדים") יחידות השתתפות מסוג Stock Appreciation Rights  (להלן: "יחידות ה- SAR").

3. יחידות ה SAR מקנות לעובד זכות לקבלת מניות רגילות של החברה האם במועד עתידי, בכמות השווה לסכום המתקבל מהכפלת הפרש שבין מחיר הבסיס שנקבע במועד הענקת יחידות ה SAR (להלן: "מחיר הבסיס"), לבין מחיר מניית חברת האם במועד המרת יחידות ה SAR למניות, במספר יחידות ה SAR שמומשו, כשהוא מחולק במחיר המנייה של החברה האם במועד ההמרה של יחידות ה SAR.

הבקשה

קביעת הסדר המס אשר יחול על יחדיות ה SAR.

תמצית הסדר המס ותנאיו

1. הקצאת יחידות ה SAR תיחשב כהקצאת אופציות ויחולו לגביה הוראות סעיף 102 לפקודה בהקצאה באמצעות נאמן בהתאם להוראות מסלול רווח הון לכל דבר ועניין.

2. מועד המרת יחידות ה SAR למניות לא יהווה ארוע מס או הפרת התנאים המנויים בסעיף 102 לפקודה ובתקנות מכוחו בכפוף להתקיימות תנאי החלטת המיסוי.

3. מועד ארוע המס יהא "מועד המימוש" כהגדרת המונח בסעיף 102(א) לפקודה, קרי, מועד העברת המניה לעובד או מועד מכירת המניה, לפי המוקדם (להלן: "מועד המימוש").

4. שווי ההטבה אשר ינבע לעובד במועד המימוש, יחולק לשני חלקים, כדלקמן:

4.1. החלק הראשון יהא חלק שווי ההטבה הפירותי, האמור בסעיף 102(ב)(3) לפקודה, אשר יחושב כהפרש שבין ממוצע שוויין של מניות החברה האם בבורסה בתום 30 ימי המסחר שקדמן להקצאת יחידות ה SAR, לבין מחיר הבסיס (להלן: "שווי ההטבה הפירותי". שווי ההטבה הפירותי יחושב ביחס לכלל יחידות ה SAR שהוקצו. חלק זה ימוסה בידי העובד, עפ" שיעורי המס הקבועים בסעיף 121 ל]קודה.

4.2. יתרת שווי ההטבה תמוסה עפ"י שיעור המס הקבוע בסעיף 102(ב)(2) לפקודה או בסעיף 102(ב)(4) לפקודה, לפי העניין.

4.3. במידה ויומרו רק חלק מיחידות ה SAR האמורות למניות, יחול האמור לעיל על חלק יחידות ה SAR שהומרו, בהתאם לאחוז יחידות הSAR שהומרו, בשינויים המחוייבים.

5. החלטת המיסוי קובעת כי במידה ומועד המימוש אינו חל בתוך 10 ימי מסחר ממועד ההמרה, יראו את העובד, לשם חישוב מרכיב שווי ההטבה החייב בשיעורי המס הקבועים בסעיף 121 לפקודה כאמור בסעיף 12(ב)(3) לפקודה, כאלו קיבל מלכתחילה, במועד ההקצאה, מספר יחידות SAR נמוך יותר השווה למספר המניות שקיבל בפועל, כאשר מחיר הבסיס בגין כל אחת מהן, לצורך חישוב חלק שווי ההטבה המסווג כהכנסת עבודה, כאמור בסעיף 102(ב)(3) לפקודה הינו אפס (להלן: "המרכיב הפירותי החדש").

6. האמור בסעיף 5 לעיל, לא יחול במידה ותהא חובה להמיר את יחידות SAR למניות (לדוגמא, כתוצאה מניתוק יחסי עובד – מעביד) טרם תום התקופה, או במידה שלא ניתן למכור בפועל את מניות המימוש בתקופה הסמוכה לפרסום דוחותיה הכספיים של החברה ו/או כתוצאה מחסימה עפ"י הוראות דין בהתאם לדרישות רשות ני"ע של ארה"ב (United States Securities and Exchange Commission) (להלן: "חסימה רגולטורית"). במקרה שכזה תחול מגבלת 10 ימי המסחר במועד המאוחר מבין, תום החסימה הרגולטורית או ב"תום התקופה" כהגדרת המונח בסעיף 102(א) לפקודה.

7. מובהר כי "תום תקופה" כהגדרת המונח בסעיף 102(א) לפקודה ימנה ממועד הקצאת יחידות ה SAR ע"י חברת האם והפקדתם בידי נאמן, כאמור בסעיף 102 לפקודה.

8. למען הסר ספק, יובהר כי המרת יחידות ה SAR תהא למניות האם בלבד.

9. במידה והמרת יחידות ה SAR תהא כנגד תמורה במזומן (כלומר, חברת האם עצמה או צד קרוב אליה, תרכוש את מניות העובד מיד בסמוך להמרה), הרי שעל אף האמור בסעיף 1 לעלי, הקצאת יחידות השתתפות תחשב כהקצאת אופציות במסלול ללא נאמן ויחולו עליה הוראות סעיף 102(ג)(2) לפקודה, מלכתחילה, לרבות לעניין שיעורי המס והתרת ההוצאה במישור החברה.

10. מובהר בזאת כי לחברה לא תותר כל הוצאה לצרכי מס בגין שווי ההטבה שנזקף לעובדים בגין יחידות ה SAR המצויינות בהחלטת המיסוי, למעט בהתאם להוראות סעיף 102(ד) לפקודה.

11. במסגרת החלטת המיסוי, נקבעו הוראות אופרטיביות ליישום החלטת המיסוי לרבות הוראות למקרה של הפרה בעתיד של מגבלת תום התקופה וכן הוראות ספציפיות לעניין החברה והנאמן, כגון: אישור מצגי החברות ומכתב אישור של החברות להסכמתן לתנאי החלטת מיסוי זו. כמו כן במסגרת החלטת המיסוי נכללה דוגמה מספרית.

מלא פרטיך וניצור עמך קשר בהקדם!

© כל הזכויות שמורות לישועה נחמני - ייעוץ מס והשקעות
אין לראות במפורט לעיל כהמלצה כלשהי ו/או כתחליף לייעוץ מקצועי.
Call Now Button
שינוי גודל גופנים
ניגודיות