דף הבית
החלטות מיסוי
החלטות מיסוי אופציות
אופציות – החלטת מיסוי בהסכם 140/06

אופציות – החלטת מיסוי בהסכם 140/06

הקצאת יחידות השתתפות לעובדים במסגרת תכנית תגמול מסוג ESPP עם נאמן

העובדות:

1.      חברה פרטית תושבת ישראל (להלן: "החברה"), אשר הינה חברת בת של חברה ציבורית בינלאומית (להלן: "חברת האם"), מעוניינת להקצות לעובדי החברה יחידות השתתפות בתוכנית תגמול מסוג Employee Stock Purchase Plan (להלן: "תוכנית ה-ESPP").

2.      להלן עיקרי תוכנית ה-ESPP:

2.1    לכל עובד המבקש להצטרף לתוכנית ה-ESPP ישנה הזכות לרכוש מניות של החברה האם, בסוף כל תקופה שמתחילה ב-1 בינואר או ב-1 ביולי בכל שנה (להלן: "תחילת תקופת החיסכון") ונמשכת 6 חודשים מלאים (להלן: "תקופת החיסכון").

2.2    במהלך תקופת החיסכון מפריש העובד, מדי חודש, משכרו החודשי סכום שנקבע (להלן: "סכום החיסכון"), המוקצה לטובת רכישת מניות של החברה האם (להלן: "המניות").

2.3    סכום החיסכון מופקד בחשבון מיוחד על ידי החברה.

2.4    בתום כל תקופת חיסכון (להלן: "מועד הנפקת המניות" או "תום תקופת החיסכון"), יכול העובד לרכוש מניות באמצעות סכום החיסכון שנצבר על שמו, כשמחיר המניה לעובד יהא הנמוך מבין: 85% ממחיר המניה של החברה האם בתחילת תקופת החיסכון לבין 85% ממחיר המניה של החברה האם במועד הנפקת המניות (להלן: "מחיר המניה לעובד").

2.5    יצוין כי העובד רשאי להפסיק את ההפרשות במהלך תקופת החיסכון, שאז סכומי החיסכון שנצברו לזכותו יוחזרו לו במלואם. האמור יחול גם אם העובד אינו מודיע על רצונו לרכוש את המניות בתום תקופת החיסכון.

2.6    לאחר רכישת המניות במועד הנפקת המניות, יוחזקו המניות עבור העובד בידי נאמן. העובד רשאי להורות לנאמן למכור את מניותיו בכל עת.

פרטי הבקשה:החברה מבקשת להחיל על המניות, שהונפקו לעובדים במסגרת תוכנית ה-ESPP, את הוראת סעיף  102 לפקודה במסלול רווח הון עם נאמן.

החלטת המיסוי ותנאיה:

1.      תוכנית ה-ESPP תסווג כתוכנית להקצאת מניות באמצעות נאמן במסלול רווח הון, כהגדרת המונח בסעיף  102(א) לפקודה, ויחולו לגביה הוראות סעיף  102(ב) לפקודה, בשינויים המחויבים ובכפוף לקבוע בהחלטת המיסוי:

1.1    המונח "תום תקופה", כמשמעותו בסעיף  102(א) לפקודה, ימנה ממועד הנפקת המניות. לעניין זה, יראו בנאמן כאילו החזיק את הזכות לרכישת המניות ממועד תום תקופת החיסכון, לגבי כל תקופת חיסכון מחדש.

1.2    המניות שיונפקו לעובדים לפי תוכנית ה-ESPPיוחזקו על ידי הנאמן עד למועד המימוש (להלן: "מועד המימוש"), כהגדרתו בסעיף  102(א) לפקודה.

1.3    הנאמן ו/או החברה ינכו את המס בהתאם להוראות סעיף  102 לפקודה וכללי מס הכנסה (הקלות מס בהקצאת מניות לעובדים), התשס"ג-2003 (להלן: "הכללים").

1.4    שווי ההטבה הפירותי בגינו יחויב העובד כהכנסת עבודה על פי סעיף  102(ב)(3) לפקודה, יחושב לגבי כל תקופת חיסכון בנפרד, לפי ההפרש שבין מחיר מניית החברה האם בנאסד"ק בסיום יום המסחר במועד הנפקת המניות לבין מחיר המניה לעובד (להלן: "שווי ההטבה").

1.5    מובהר כי לחברה תותר הוצאה, כאמור בסעיף  102(ד)(1) לפקודה, בכפוף לאמור בסעיף  102(ד)(2) לפקודה, כאשר הסכום המותר בניכוי כהוצאת שכר, יהא הנמוך מבין:

1.5.1   הכנסת העובדה הנובעת ממימוש המניות שחויבה לפי סעיף  2(2) לפקודה;

1.5.2   שווי ההטבה הפירותי שחושב כאמור לעיל;

1.5.3   גובה סכומי ההשתתפות בהם חויבה החברה בשל התחייבותה לחברה האם בשל הנפקת המניות;

והכל בשנת המס שבה נוכה המס בשל הכנסת העובד והועבר לפקיד השומה.
2.      במסגרת החלטת המיסוי נקבעו מגבלות ותנאים נוספים.

מלא פרטיך וניצור עמך קשר בהקדם!

© כל הזכויות שמורות לישועה נחמני - ייעוץ מס והשקעות
אין לראות במפורט לעיל כהמלצה כלשהי ו/או כתחליף לייעוץ מקצועי.
Call Now Button
שינוי גודל גופנים
ניגודיות