דף הבית
החלטות מיסוי
החלטות מיסוי אופציות
אופציות – החלטת מיסוי בהסכם 139/06

אופציות – החלטת מיסוי בהסכם 139/06

הקצאת יחידות השתתפות לעובדים במסגרת תכנית תגמול מסוג RSU

העובדות:

1. חברה פרטית תושבת ישראל (להלן: "החברה"), אשר הינה חברת בת של חברה ציבורית בינלאומית (להלן:"חברת האם") מעוניינת להקצות לעובדי החברה יחידות השתתפות בתוכנית תגמול מסוג Restricted Stock Units  (להלן: "יחידות ה-Rsu's").

2. על פי תנאי תוכנית ה-Rsu's, העובדים הזכאים יקבלו הודעה כי בתחום תקופות ההבשלה, יוקצו להם מניות של החברה האם ללא תמורה. תקופת ההבשלה הינה בת כ-4  שנים, כאשר בתום כל שנה יוקצו לעובד רבע מכמות המניות שהובטחו לו בעת קבלת יחידות ההשתתפות.

פרטי הבקשה:

החברה מבקשת להחיל על יחידות ה-Rsu's  את הוראות סעיף  102 לפקודה במסלול רווח הון עם נאמן.

החלטת המיסוי ותנאיה:

1. נקבע כי הקצאת יחידות ה- Rsu's יסווגו כהקצאת אופציות, לכל דבר ועניין, ויחולו לגבי הוראות סעיף  102 לפקודה במסגרת מסלול רווח הון בהקצאה באמצעות נאמן.

2. מועד ההקצאה, כמשמעותו בסעיף  102 לפקודה, ייחשב המאוחר מבין, מועד שליחת ההודעה אל העובד לגבי הקצאת היחידות לבין המועד בו הופקדו היחידות בידי הנאמן. מועד זה ישמש לקביעת מגבלת הזמן וכן לקביעת שווי ההטבה הפירותי כאמור בסעיף  102(ב)(3) לפקודה.

3. סכום שווה דיבידנד (dividend equivalent), שיתקבל בגין יחידות ה-Rsu'sעד תום תקופת ההבשלה של היחידות, יועבר במועד חלוקתו לידי הנאמן והוא ייחשב להכנסת עבודה בידי העובד במועד האמור. הנאמן או החברה ינכו ממנו מס בהתאם להוראות תקנות מ"ה (ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה ותשלום מס מעסיקים) התשנ"ג-1993.

4. לחברה תותר הוצאה בהתאם ובכפוף לאמור ב סעיפים 102(ד)(1) ו-102(ד)(2) לפקודה, לרבות בגין "הסכום שווה הדיבידנד" שהתקבל בגין היחידות עד תום תקופת  ההבשלה, כאמור בסעיף  3 לעיל.

5. במסגרת החלטת המיסוי נקבעו מגבלות ותנאים נוספים.

מלא פרטיך וניצור עמך קשר בהקדם!

© כל הזכויות שמורות לישועה נחמני - ייעוץ מס והשקעות
אין לראות במפורט לעיל כהמלצה כלשהי ו/או כתחליף לייעוץ מקצועי.
Call Now Button
שינוי גודל גופנים
ניגודיות