מיסוי מקרקעין טפסים
טופס 2681- בקשה לביטול קנס,ריבית ו/או הצמדה ו/או פריסת תשלומים

טופס 2856- מס רכוש - הצהרה בהתאם לסעיף 17 לחוק מס רכוש וקרן פיצויים, התשכ"א 1961

טופס 2857- בקשה למסירת מידע לשמאים

טופס 2973- טופס בקשה לפטור חלקי ממס רכישה לנכים ועולים

טופס 2988- תצהיר לצורך בקשה לפטור ממס שבח מקרקעין מכירת דירת מגורים מזכה

טופס 2990- חישוב מס שבח מקרקעין - (נספח לטופס 7002)

טופס 2990א- חישוב מס שבח מקרקעין במכירת דירת מגורים מזכה חייבת בליניאריות החדשה

טופס 501- בקשה להנפקת סיסמה למענה הטלפוני רשות המסים

טופס 6120- בקשה לפטור ממס שבח מקרקעין או ממס רכישה ל"מוסד ציבורי"

טופס 6130- תצהיר על ביטול מכירה / פעולה באיגוד

טופס 7000- הצהרה על מכירה ורכישת דירת מגורים מזכה שאינה כוללת זכויות בנייה קיימות או צפויות ומבוקש בגינה פטור

טופס 7000א- הצהרת רוכש זכות במקרקעין/באיגוד מקרקעין - הצהרה משלימה להצהרה ראשית

טופס 7000ב- הצהרה על מכירה ורכישת זכות במקרקעין שהריווח ניתן לשומת מס הכנסה ומבוקש פטור לפי סעיף 50 לחוק מיסוי מקרקעין

טופס 7002- הצהרה על מכירה ורכישת זכות במקרקעין/על פעולה באיגוד מקרקעין

טופס 7003- בקשה לפריסת מס שבח מקרקעין

טופס 7004- בקשה לפטור ממס שבח מקרקעין על מכירת זכות מקרקעין אגב פירוק איגוד

טופס 7006- הודעה עפ"י סעיף 49 כא(א) פינוי בינוי

טופס 7008- עידכון פרטי עו"ד

טופס 701- דיווח על בניית פרוייקט חדש

טופס 7010- הודעה על הקצאה

טופס 7013- השגה לפי סעיף 87 לחוק מיסוי מקרקעין מקרקעין התשכ"ד 1963

טופס 7020- בקשה לפטור מס שבח עפ"י סעיף 49 כב(2) פינוי בינוי

טופס 7021- בקשה להקלה בשיעורי המס במכירת זכות במקרקעין לבניית דירות מגורים(הוראת שעה)

טופס 7025- הודעה על מכירת אופציה במקרקעין


טופס 703- בקשה לפעולות ושירותים
טופס  7036- הודעה בענין דמי היתר למנהל מקרקעי ישראל והיטל השבחה - תשלומים והחזרים

טופס 7038- בקשה לפטור ממס שבח במכירת דירת מגורים לפי סעיף 62(ב)

טופס 7039- הודעה על מכירת זכויות מקרקעין חלק ה2 לפקודה

טופס 704- בקשה לשובר תשלום\אישור לרישום בפנקסי מקרקעין בלבד

טופס 7040- מקרקעין שלגביהן התקבל אישור מראש על שינוי מבנה

טופס 7067- הודעה על נאמנות לפי סעיף 74 לחוק מס שבח מקרקעין התשכ"ד 1963

טופס 7085- בקשה לתיקון שומה לפי סעיף 85

טופס 7086- הצהרה על פעולה באיגוד מקרקעין לפי סעיף 75א' ו-96

טופס 7097- הצהרה על מכירת משק חקלאי - נספח להצהרה

טופס 7152- בקשה לתשלום מקדמה

טופס 7155- בקשה להקטנת שיעורי מקדמה

טופס 7156- בקשה לבחינת החלטה לדחיית הקטנת מקדמה

טופס 7157- תחשיב הפטור במס שבח במכירת דירת מגורים מזכה שמחירה מושפע מהאפשרויות לתוספת בניה קיימת או צפויה לפי סעיף 49ז לחוק - נספח להצהרה והשומה העצמית

טופס 7158- תחשיב החיוב במס שבח לפי לינאריות מוטבת לדירות מגורים מזכות במכירת דירה שמחירה מושפע מהאפשרויות לתוספת בנייה קיימת או צפויה לפי סעיף 48א(ב3) לחוק

טופס 738- רכישת זכויות בניה נוספות שהוקנו מכוח תמ"א 38

טופס 7555- בקשה הקטנת מקדמה לשיעור 0% בפרוייקט בליוי בנקאי

טופס 7648- בקשה לפטור ממס שבח במכירת דירת מגורים שאינה מזכה ("הוראת שעה")

טופס 7649- בקשה לפטור ממס שבח במכירת דירת מגורים מזכה ("הוראת שעה")

טופס 7738- הודעה על דחיית יום המכירה במכירת זכות במקרקעין שתמורתה מושפעת מזכויות בנייה לפי תמ"א 38 לפי סעיף 49לב 2(א)

טופס 7751- הודעה על דחיית יום המכירה בעסקה מותנת לפי סעיף 75א'

טופס 7912- הצהרת רוכש דירת מגורים יחידה

טופס 7913- הצהרת מוכר דירת מגורים מזכה המבקש פטור לפי סעיף 49ב(2)/ב(5)/ה לחוק מיסוי מקרקעין

טופס 7914- הצהרה לצורך חיוב במס שבח מקרקעין במכירת דירת מגורים מזכה חייבת

מיסוי מקרקעין טפסים

טפסים שפורסמו על ידי רשות המסים בתחום מיסוי מקרקעין, לרבות: הצהרה על מכירה ורכישת זכות במקרקעין, בקשה לפטור ממס שבח במכירת דירות מגורים, בקשה לתיקון שומה.