ישועה נחמני ייעוץ מס והשקעות - הכנסה מאנרגיה מתחדשת

מיסוי הכנסת יחיד מאנרגיה מתחדשת

החוק לעידוד השקעה באנרגיות מתחדשות (הטבות מס בשל הפקת חשמל מאנרגיה מתחדשת), התשע"ז 2016 (להלן: "החוק") קבע מסלולי מס מוטבים להכנסת יחיד מאנרגיה מתחדשת, החל משנת 2016, כדלקמן:

1. הכנסה עד לגובה של 24,000 ₪ בשנה – פטור ממס.

2. הכנסה עד לגובה של 99,006 (עוסק פטור בשנת 2016) – מס בשיעור של 10%.

3. הכנסה העולה על הסכום כאמור בסעיף 2 – מס בשיעור מס שולי החל על הכנסה פסיבית.

נישום לא יוכל לדרוש הוצאות ניכויים או זיכויים על הכנסתו כאמור בסעיפים 1-2. עם זאת, בחישוב רווח ההון או השבח, יגדילו את התמורה בגובה הפחת שניתן היה לדרוש בתקופת ההטבות.
נישום שהכנסתו עולה על התקרה (כאמור בסעיף 3), יוכל לדרוש הוצאות באופן יחסי בגין הכנסותיו (כולל הוצאת פחת שניתן לדרוש רק בגין החלק העודף על התקרה).

אדם אשר משכיר מקרקעין לשם הקמת מתקן לייצור אנרגיה יהא זכאי לפטור עד לסך של 5,000 ₪ בשנה. במידה וסך דמי השכירות יעלה על הסכום האמור יתבצע חישוב לפי התקרה הפוחתת. כאשר ההפרש ימוסה בשיעור מס שולי החל על הכנסה פסיבית. 

לפי החוק, הפסד מהמתקן ניתן לדרוש רק כנגד ההכנסות מאותו מתקן. החוק לא מתייחס למצב בו לאחר סיום הפעלת המתקן, נותר הנישום עם יתרת הפסד. האם במקרה כזה לא ניתן לדרוש ההפסד כנגד הכנסות אחרות? לדעתנו ניתן לשקול בחיוב, בכפוף לעובדות כל מקרה ומקרה, דרישה של יתרת הפסד זו כנגד הכנסה ממקור אחר.

לדוגמא:
הכנסה: 5,600 ₪
תקרה: 5,000 ₪
תקרה מתואמת 5,000-600= 4,400 ₪
סכום פטור ממס  - 4,400 ₪
סכום חייב במס - 1,200 ש"ח - שיעור מס שולי.

לחילופין, ניתן לשלם מס בשיעור של 10% על כלל ההכנסה.

הוראות נוספות:

* מי שהכנסתו אינה עולה על התקרה הקבועה בחוק מע"מ לעניין עוסק פטור לא יהיה חייב ברישום לפי החוק, במידה וספק החשמל ינכה מס במקור בשיעור של 10% לאחר שבעל ההכנסה הודיע לו (או לפקיד השומה במקרים מסויימים), על רצונו לשלם מס בשיעור זה.

* נקבעו הוראות אנטי תכנוניות לגבי צדדים קשורים.

* תחול חובת הגשת דוח לרשות המסים בתנאים שיקבע המנהל.

* ניתן להודיע לפקיד השומה על רצון לדווח על ההכנסה באופן שונה מהאופן בו בחר היחיד לדווח עד לאותו מועד. שיטת הדיווח החדשה תחל בשנה שלאחר השנה בה הודיע הנישום על רצונו להחליף שיטת דיווח.

* החוק חל גם על תושבי השטחים (האזור).
 

החוק לעידוד השקעה באנרגיות מתחדשות (הטבות מס בשל הפקת חשמל מאנרגיה מתחדשת)