החלטת מיסוי 60/08
העובדות:
 
1.   מדובר בקיבוץ המבצע את פעילותו העסקית במסגרת אגודות שיתופיות וחברה בע"מ.
 
2.  לקיבוץ חוב לבנקים ולמדינה במסגרת הסדר הקיבוצים. בשל מצבו הכלכלי ואי יכולתו לפרוע את החוב, הוחלט לצרף משקיע חיצוני אשר יזרים כספים שישמשו להחזר החוב (להלן: "המשקיע").
 
3.   מאחר והמשקיע מעוניין להשקיע רק בחלק מפעילות הקיבוץ (להלן: "פעילות נשוא ההשקעה"), הוחלט כי ערב השקעתו ירכז הקיבוץ את הפעילות נשוא ההשקעה בתאגיד נפרד.
 
4.  מאחר והפעילות נשוא ההשקעה מתבצעת באמצעות שתי אגודות שיתופיות וחברה בע"מ, הוחלט כי תוקם אגודה שיתופית חקלאית חדשה (להלן: "האגודה החדשה"), אליה תועבר הפעילות נשוא ההשקעה כמו גם החוב שבהסדר.
 
פרטי הבקשה:
 
לאשר כי העברת הפעילות נשוא ההשקעה לאגודה החדשה תהא פטורה ממס.
 
החלטת המיסוי ותנאיה:
 
1. במסגרת חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה), התשמ"ט-1989 (להלן: "החוק"), נקבעו הסדרי סיוע לחקלאים. מכוח חוק זה תוקנו תקנות הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה) (הקלות במס בקשר להסדרי סיוע לחקלאים), התשנ"א-1990 (להלן: "התקנות").
תקנה 4 לתקנות מאפשרת, בתנאים מסוימים, במסגרת ארגון מחדש של ענפי אגודה שיתופית, לבצע מכירה, העברה או פעולה ללא תמורה וזאת בפטור ממס. בהתאם לאמור אושר כי שינוי המבנה המתואר יהא פטור ממס בהתאם לתקנה 4 לתקנות.
 
2.  האישור כפוף לעמידה בתנאי תקנה 4(ב) לתקנות.
 
3.  במסגרת החלטת המיסוי נקבעו מגבלות ותנאים נוספים.
 

 

החלטת מיסוי בחקלאות בהסכם 60/08

שינויי מבנה ארגוני של אגודה שיתופית חקלאית