גילוי מרצון
לתיאום פגישה עם עו"ד (רו"ח) יוסי ישועה להערכת מצב ראשונית ללא עלות פנה למשרד: 03-7737070, נייד 050-6202541 או באמצעות דוא"לYossi@naye.co.il
רשות המסים פרסמה ביום 7.9.14 "נוהל גילוי מרצון" חדש, המאפשר לנישומים אשר לא דיווחו כנדרש על כלל הכנסותיהם והונם לבצע הליך גילוי מרצון, לשלם את חבויות המס כדין, ומנגד מתחייבת רשות המסים להימנע מנקיטת הליכים פליליים בגין העבירות שבוצעו, וזאת בהתאם לתנאים שפורטו בנוהל. בין היתר, נדרש כי במועד הגילוי אין בידי רשות המסים מידע הקשור לגילוי מרצון או מתנהלת חקירה/בדיקה בעניין המבקש, כמו כן, נדרש כי גילוי מרצון זה יהיה כן ומלא וייעשה בתום לב.
 
במקביל פורסמה הוראת שעה החלה למשך תקופה של שנה, ולפיה ניתן להגיש בקשת גילוי מרצון בשני מסלולים חלופיים נוספים: מסלול מקוצר, ומסלול אנונימי.

הימנעות רשות המסים מנקיטת הליכים פליליים הינה הטבה מהותית, אך יחד עם זאת, עדיין יש חוסר וודאות ביחס למספר סוגיות, העולות במקרים רבים במהלך הטיפול בבקשה לגילוי מרצון, והמשפיעות בצורה מהותית על סכום המס שיש לשלם במסגרת הליך הגילוי מרצון, לדוגמא:
  1. כיצד תמוסה הקרן? האם קיימת חבות במס בגין הון ראשוני שהופקד בחו"ל לפני עשרות שנים?
  2. ממתי יש למסות את ההכנסות משוק ההון שנצברו בחשבון?
  3. כיצד יש לחשב את ההכנסה החייבת?
  4. מה חבות המס כאשר מדובר בכספים שמקורם בנישום שנפטר?
סיום הליך הגילוי מרצון בהצלחה מותנה בהסכמה עם פקיד השומה האזרחי ביחס לחבות המס אותה יש לשלם, ולצורך כך מנוהלים דיונים מול נציגי פקיד השומה. לאור העובדה שאין קביעה מפורשת ביחס לסוגיות רבות המשפיעות על חישוב המס, יכולים להיווצר פערים עצומים בין המס הנדרש על ידי פקיד השומה, ובין המס אותו יש לשלם במידה ומיישמים את מלוא הטיעונים הלגיטימיים בנסיבות המקרה.

המציאות בשטח מראה כי אי נקיטת פעולות להסדרת המחדלים על ידי גילוי מרצון, אינה משפרת את המצב כלל. כך לדוגמא, הקלות שניתנו במסגרת הנוהל משנת 2011 לא ניתנות בנוהל החדש - ביטול קנסות וריבית באופן אוטומטי, והפחתת הפרשי הצמדה בשיקול דעת רשות המסים (בפרקטיקה בדרך כלל, ניתנה הפחתה של 50% מהפרשי ההצמדה). הקלות אלו הסתכמו לעתים בסכומים משמעותיים - לדוגמא, ריבית והפרשי הצמדה על חוב מס משנת 2005 עד שנת 2014 מסתכמים לכ- 64% מסכום החוב!

כמו כן, במקביל להליך הגילוי מרצון, נוקטת רשות המסים באמצעים בכדי להגיע לנישומים בכוחות עצמה, לרבות על ידי רשתות חברתיות, ניתוח הנתונים הרבים הקיימים במאגרי המידע של רשות המסים. כך לדוגמא, נשלחו לכ- 100,000 נישומים טפסי 5329, במסגרתם נדרש ליתן מידע, כגון: חשבונות בנק, נדל"ן, רכבים, הכנסות וכדומה. בין היתר, נשלחו טפסים אלה ליחידים חסרי תיק במס הכנסה המחזיקים במספר דירות מגורים, ובהמשך לכך, מתבקש כי תהיינה להם הכנסות משכר דירה למגורים החייבות במס.

לא רק זאת, אלא שרשות המסים יכולת להגיע לחשבונות הבנק הזרים, לעתים בדרכים עקיפות - כך לדוגמא, נקטה רשות המסים בהליכים פליליים כנגד חברת טורקיש אירליינס אשר שילמה לעובדיה הזרים בישראל חלק ממשכורת בחשבונות בנק זרים - לחץ להרחבה בעניין זה.

עוד נציין את הבנקים הזרים המערימים בחלקם קשיים על הלקוחות הישראלים, בדרישה לקבל אישור על כך שהכספים המוחזקים מדווחים או שננקטות פעולות לדווח על כספים אלה לרשות המסים בישראל. במקרים מסוימים, אף דורשים הבנקים מהלקוחות הישראלים להעביר את הכספים מהבנק, בנוסף על גביית עמלות גבוהות על החזקת החשבונות.
מהאמור לעיל, עולה כי דרך הפעולה הרצויה להסרת מחדלי העבר הינה הליך גילוי מרצון, בשים לב, לכך שהליך זה מבוסס על כך, בין היתר, שהגילוי נעשה בצורה מלאה וכנה, ולכך שהמידע הנמסר במסגרת הגילוי מרצון לא היה קיים בידי רשות המסים, במישרין או בעקיפין.


 

גילוי מרצון

גילוי מרצון - נוהל חדש והוראת שעה 

03-7737070
050-6202541

עו"ד (רו"ח) יוסי ישועה הינו בוגר נציבות מס הכנסה, שימש כמפקח מס הכנסה בפקיד שומה גוש דן, ולאחר מכן כמחלקה המקצועית של רשות המסים. לאחר פרישתו ניהל מחלקת מסים של משרד רו"ח החבר ברשת רו"ח בינ"ל. עו"ד (רו"ח) ישועה הינו בעל תואר ראשון במשפטים LL.B, בעל תואר שני במשפטים LL.B בהצטיינות, בעל תואר ראשון בחשבון בהצטיינות, הכל מטעם אוניברסיטת תל אביב.
עו"ד (רו"ח) ישועה הינו בעל נסיון וידע רב בייצוג בדיוני שומות, ובפרט בייצוג בהליכי גילוי מרצון.